EN paid
volume_up
{adjective}

paid
The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.
It is having 52 weeks of poorly paid maternity leave.
Na trwającym 52 tygodnie źle płatnym urlopie macierzyńskim.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
Ponieważ brakuje dobrze płatnych stanowisk pracy, pracownicy z kwalifikacjami wyjeżdżają do dużych miast.
paid (also: paid-for)
volume_up
opłacony {adj. m}
The ECB has its own capital, subscribed and paid up by the NCBs.
EBC posiada własny kapitał, subskrybowany i opłacony przez krajowe banki centralne.
Kapitał opłacony na dzień
The friendship bridge near the town of Ostrihom, paid for with EU funds, is only 30 kilometres away from this village.
Most przyjaźni w pobliżu miejscowości Ostrihom, opłacony z funduszy UE, znajduje się w odległości zaledwie 30 km od tej wioski.
paid
volume_up
opłacany {adj. m}
In certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.
W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.
This is no Marshall Plan paid for by Uncle Sam.
To nie plan Marshalla opłacany przez wujka Sama.
Musi być on opłacany w innym celu.

Synonyms (English) for "paid":

paid

Context sentences for "paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
EnglishThese are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
EnglishThe irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
Nieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania odpowiednich informacji.
EnglishAnd then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
Wtedy dostosowują jej opłaty do tego, co płaciła jako czynsz w slumsach.
EnglishSpecific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
EnglishFor example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
Na przykład rolnicy powinni otrzymywać zapłatę za swoje produkty w ciągu 30 dni.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.
EnglishSpecial attention should be paid to the protection of passengers' personal data.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę danych osobowych pasażerów.
EnglishI have also paid close attention to your proposals on market measures.
Uważnie przyjrzałem się również Państwa propozycjom z zakresu działań rynkowych.
EnglishAll money paid as a result of irregularities must be returned to the EU budget.
Wszelkie środki wypłacone na skutek nieprawidłowości muszą zostać zwrócone do budżetu UE.
EnglishAnd when all expenses were paid, the debt was handled, and everything was fine.
Zatem pod względem ekonomicznym projekt miał sens, ale... ~~~ (Śmiech)
EnglishWe can take a decision on something today that can really put paid to human trafficking.
Mamy okazję zdecydować dzisiaj o czymś, co naprawdę może przekreślić handel ludźmi.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Tej kwestii poświęca się ogromną ilość cierpliwości i uwagi - i słusznie.
EnglishThe greatest attention must be paid to strengthening the system of democratic institutions.
Musimy zwrócić więcej uwagi na wzmocnienie systemu instytucji demokratycznych.
EnglishMoreover, the project will reportedly have paid for itself by 2010.
Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że projekt ten zwróci się przed rokiem 2010.