"panel" translation into Polish

EN

"panel" in Polish

PL

"panel" in English

EN

EN panel
volume_up
{noun}

1. general

panel
The Intergovernmental Panel on Climate Change at no stage claims that.
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych nigdy tak nie twierdził.
To hide this panel, click on the border of this panel.
Aby ukryć ten panel, kliknij przycisk znajdujący się na jego skraju.
The panel, which will select the winner in September 2008, will have a very difficult task.
Panel, który będzie wybierał zwycięzcę we wrześniu 2008 r., będzie miał trudne zadanie.

2. technology

panel (also: console)

3. sports

panel

Synonyms (English) for "panel":

panel

Synonyms (Polish) for "panel":

panel

Context sentences for "panel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.
EnglishHowever, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
Niemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.
EnglishThe Director-General for Competition was present all morning as a panel member.
Dyrektor generalny ds. konkurencji brał udział w całej porannej sesji jako uczestnik panelu.
EnglishAnd we talk about the world flattens as being this panel, and I am very optimistic.
Mówimy o świecie który staje się coraz bliższy, a jestem optymistką.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as markers on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci znaczników na mapie.
EnglishThis panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
W tym panelu znajdują się narzędzia i filtry pozwalające dostosować wyświetlane wyniki wyszukiwania.
EnglishSecondly, conclusions made by the IPCC Panel are the only valid results.
Po drugie, wnioski z panelu IPCC są jedynymi wiarygodnymi wynikami.
English. ~~~ There's a solar panel on the back, and there are batteries in the wheels.
Nie ma silnika, jest są za to panele słoneczne na tyle, i baterie w kołach.
EnglishOnce you have obtained directions, click a camera icon in the left panel.
Aby wyznaczyć trasę w przeciwnym kierunku, kliknij odpowiedni link w górnej części lewego panelu.
EnglishThe EU would also actively participate in a panel on the rights of persons with disabilities.
UE będzie również aktywnie uczestniczyć w panelu dotyczącym praw osób z niepełnosprawnością.
EnglishSo, for example on the left panel, top panel, you see a liver.
Dla przykładu na górnym zdjęciu po lewej stronie znajduje się wątrobę.
EnglishIn the twelve pages that you have completely filled, there is not a single reference to the IPCC Panel.
Na szczelnie wypełnionych dwunastu stronach nie ma ani jednego odniesienia do panelu IPCC.
EnglishThese results were independently corroborated by a radiology panel blinded to treatment.
Wyniki te zostały potwierdzone przez niezależny zespół radiologów, nie poinformowanych o metodzie leczenia.
EnglishThe starting point for our policy is the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) findings.
Punktem wyjścia dla naszej polityki są wnioski Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
EnglishIt presents the solar panel to the sun, and at night it's a street lamp.
Staje się panelem słonecznym a w nocy lampą uliczną.
EnglishThe Intergovernmental Panel on Climate Change said in 2007 that they would disappear by the year 2035.
W 2007 roku Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu stwierdził, że znikną one do 2035 roku.
EnglishIt confines itself to reproducing the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Sprawozdanie ogranicza się do powtórzenia rezultatów pracy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych.
EnglishWere they capable of providing a panel of eminent persons?
Czy potrafili oni stworzyć zespół wybitnych osobistości?
EnglishThe tissue cross-reactivity of eculizumab was evaluated by assessing binding to a panel of 38 human tissues.
Reaktywność krzyżową tkanek na ekulizumab oceniano na podstawie wiązania w panelu 38 tkanek ludzkich.
EnglishFor this reason, our proposals were validated by a panel of recognised experts just before the summer holidays.
Z tego powodu na krótko przed wakacjami letnimi nasze propozycje ocenił zespół uznanych ekspertów.