"paraphrase" translation into Polish

EN

"paraphrase" in Polish

EN paraphrase
volume_up
{noun}

paraphrase
I forwarded the content of the oral question on this issue to the Commission and the Presidency of the Council, and so I am not going to spend the few minutes I have paraphrasing it.
Przekazałem treść pytania ustnego na ten temat Komisji oraz prezydencji Rady, tak więc nie poświęcę tych kilku minut, jakie mam, na ich parafrazę. Pani przewodnicząca!

Synonyms (English) for "paraphrase":

paraphrase

Context sentences for "paraphrase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is time - to paraphrase Hugo once again - to replace cannons with round tables.
Ponownie parafrazując Hugo, czas zastąpić działa okrągłymi stołami.
EnglishSo to paraphrase Marx: Women make change, but not in circumstances of their own choosing.
Czyli parafrazując Marksa: kobiety przyczyniają się do zmian, ale nie w warunkach przez nich wybranych.
EnglishWhat I'll try and do, is I'll try and paraphrase it is sort of human terms.
Jednak spróbuję przełożyć to na ludzki język.
EnglishTo paraphrase the famous saying by Sieyès on the Third Estate: 'What is urban mobility in a city?
Pozwólcie mi państwo sparafrazować powiedzenie Sieyèsa na temat trzeciego stanu. "Czym jest mobilność w mieście?
EnglishTo paraphrase former President Clinton: it's the sun, stupid!
Parafrazując prezydenta Clintona: słońce, głupcze!
EnglishI would even say, to paraphrase a song that you know, 'it is a drug we are all hooked on.'
Powiedziałbym nawet, parafrazując słowa znanej panu piosenki, że to "narkotyk, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni.”
EnglishTo paraphrase Franklin Roosevelt from a different context, the greatest thing we have to fear is fear itself.
Parafrazując Franklina Roosevelt'a z innego kontekstu, "Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk".
EnglishTo paraphrase Lenin, what is to be done?
Parafrazując Lenina, zapytam: co należy zrobić?.
EnglishTo paraphrase a famous saying, I believe that 'if you offer the patient a drug, you have helped him for a day.
Parafrazując sławne powiedzenie powiem, że jestem przekonana, że "jeżeli dajesz choremu lekarstwo, pomagasz mu przeżyć dzień.
EnglishOne could paraphrase Marie Mendras by saying that we are witnessing the catching up of history being thwarted.
Parafrazując słowa Marie Mendras, można powiedzieć, że jesteśmy świadkami udaremniania procesu nadrabiania zaległości historycznych.
EnglishTo paraphrase a French sociologist, a border is a political object which creates distance where there is proximity.
Parafrazując pewnego francuskiego socjologa, granica jest obiektem politycznym stwarzającym dystans tam, gdzie istnieje bliskość.
EnglishI know you know the idea, natural selection, but let me just paraphrase "The Origin of Species," 1859, in a few sentences.
Wiem, że znacie ideę doboru naturalnego, ale pozwolę sobie sparafrazować "O powstawaniu gatunków" z 1859 roku, w kilku zdaniach.
EnglishClearly, the free market is the best mechanism for regulating the economy until something better is thought up, to paraphrase a certain statement.
Wolny rynek jest niewątpliwie optymalnym mechanizmem regulacji gospodarki - parafrazując pewną wypowiedź - "bodaj nie wymyślono nic lepszego”.
EnglishTo paraphrase: It's not the strongest of the species that survives, nor is it the most intelligent that survives; it is the one that is most adaptable to change.
Parafrazując - przeżywa nie najsilniejszy przedstawiciel gatunku, ani nie ten najbardziej inteligentny, ale ten, który ma największą zdolność przystosowania się do zmian.
EnglishFermi's reasoning, if I may paraphrase badly, is that the universe is so vast that it stands to reason, there should be other intelligent life out there.
Sparafrazujmy rozumowanie Fermiego: wszechświat jest tak wielki, że wydaje się logiczne, wszechświat jest tak wielki, że wydaje się logiczne, że istnieją inne inteligentne formy życia.
EnglishI have no doubt that you wish to appear - to paraphrase Dominique de Villepin - in this 'temple' of the European Parliament - as a 'guardian of an ideal and a guardian of a conscience'.
Nie wątpię, że chce pan sprawiać wrażenie - parafrazując Dominique de Villepina - w tej 'świątyni' Parlamentu Europejskiego - 'strażnika ideałów i strażnika sumienia'.
EnglishIn conclusion I should like to paraphrase José Sócrates: It would perhaps be a good idea to start listening to the scientists and economists once again rather than to couch geostrategists.
Kończąc, chciałbym sparafrazować słowa José Sócratesa: Może byłoby dobrze zacząć znowu słuchać naukowców i ekonomistów, zamiast oderwanych od rzeczywistości geostrategów.