to parcel (also: to lot)

Context sentences for "to parcel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd turnarounds are part and parcel of what I have focused on for most of my professional career.
Punkty zwrotne są częścią tego, na czym skupiałem się w swojej karierze.
EnglishThat has to be part and parcel of the answer and that, after all, is what the Union has agreed to do.
Musi to być nierozłącznie związane z odpowiedzią, a poza tym właśnie na to Unia wyraziła zgodę.
EnglishThis is causing shopping-around by applicants and pass-the-parcel by states.
Jest to przyczyną ciągłego rozglądania się wnioskodawców, niczym w sklepie, i przekazywania sobie wnioskodawców przez państwa.
EnglishWe should bear in mind that the Member States, represented by the Council, are part and parcel of this agreement.
Należy pamiętać, że państwa członkowskie, reprezentowane przez Radę, są nieodłączną częścią tego porozumienia.
EnglishSo he cometh to a city of Samaria, called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph:
I przyszedł do miasta Samaryi, które zowią Sychar, blisko folwarku, który był dał Jakób Józefowi, synowi swemu.
EnglishThis directive is part and parcel of that.
Przedmiotowa dyrektywa stanowi jej nieodłączną część.
EnglishThat is part and parcel of this debate, but also of decisions that might be made as part of similar discussions.
Jest to nieuchronny element przedmiotowej debaty, jak również decyzji, które mogą zapaść w ramach podobnych dyskusji.
EnglishBut when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
Jednak w momencie, kiedy muzyka się skończyła, nikt już nie chciał trzymać paczki, która okazała się tylko plątaniną długów.
EnglishAll of this simply reflects the very broad spectrum of your views and I think it is part and parcel of true democracy.
To wszystko po prostu odzwierciedla bardzo szerokie spektrum państwa poglądów i myślę, że jest nieodłączną częścią demokracji.
EnglishIt is quite clear that inward and outward migration are part and parcel of European history and the European way of life.
Nie ulega wątpliwości, że imigracja i emigracja są wpisane w historię Europy i stanowią element europejskiego sposobu życia.
EnglishWe often have the impression that your proposals ignore these elements, which are part and parcel of the democratic life of our countries.
Często odnosimy wrażenie, że Państwa wnioski omijają tę nieodłączną część demokratycznego życia naszych krajów.
EnglishAnd he bought the parcel of ground, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for a hundred pieces of money.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
Englishto be part and parcel of sth
stanowić nieodłączną część czegoś
Englishto be part and parcel of sth
być nieodłączną częścią czegoś
Englishparcel labelled cash on delivery
EnglishVans belonging to parcel services carry highly corrosive acids, explosive liquids or ammunition, often without the driver even knowing.
Pojazdy świadczące usługi dostarczania przesyłek często przewożą wysoko żrące kwasy, płyny wybuchowe lub amunicję, często nawet bez wiedzy kierowcy.
EnglishAnd he said unto the near kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth the parcel of land, which was our brother Elimelech's:
Zatem rzekł onemu powinowatemu: Dział roli, który był brata naszego Elimelecha, sprzedała Noemi, która się wróciła z ziemi Moabskiej.
EnglishHuman rights come first and then social rights, which are quite simply part and parcel of human rights and cannot be separated from them.
Na pierwszym miejscu są prawa człowieka a potem prawa socjalne, które tak naprawdę są integralną częścią praw człowieka i nie mogą być od nich oddzielone.
EnglishI do believe that sport should and can become part and parcel of the strategies for sustainable development of our regions, municipalities, cities and villages with the EU assistance.
Wierzę, że sport, z pomocą UE, powinien i może stać się częścią strategii zrównoważonego rozwoju naszych regionów, miast i wsi.
EnglishIndeed, I welcome the fact that, in the 21st century, people can make individual decisions about their own lives - and divorce may be part and parcel of this.
W istocie, cieszy mnie fakt, że w XXI wieku ludzie podejmują indywidualne decyzje dotyczące własnego życia - a rozwód może być jego nieodłączną częścią.