EN

parent {noun}

volume_up
parent (also: begetter)
There are cases where one parent actually steals the child from the other parent.
Istnieją przypadki, w których jeden rodzic kradnie dziecko drugiemu.
As an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
Jako rodzic adopcyjny będziesz mieć takie same prawa i obowiązki wobec dziecka jak każdy inny rodzic.
And 22% of Polish children with at least one working parent are threatened by poverty.
22% polskich dzieci, których przynajmniej jeden rodzic pracuje, zagrożonych jest ubóstwem.
Some Members, however, want every airline with a capital share to be automatically defined as a parent company.
Jednak niektórzy posłowie chcą, aby każda linia lotnicza z udziałem kapitałowym była automatycznie definiowana jako spółka macierzysta.

Synonyms (English) for "parent":

parent

Context sentences for "parent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe parent compound difloxacin is the major component in the faeces and tissues.
Difloksacynę w formie niezmetabolizowanej znajduje się głownie w tkankach i w kale.
EnglishHowever, the AUC of the M-2 metabolite was approximately 3% of the AUC of parent drug.
Jednakże, AUC metabolitu M- 2 wynosiło w przybliżeniu 3 % AUC związku macierzystego.
EnglishLess than 2 % of the orally administered dose is excreted as parent substance.
Mniej niż 2 % dawki doustnej wydala się w postaci macierzystego leku.
EnglishThe majority of the radioactivity excreted in urine is in parent form.
Większość radioaktywności wydzielanej z moczem pozostaje także w formie macierzystej.
EnglishHowever, the AUC of the M-2 metabolite was approximately 3% of the AUC of parent drug.
Wykazuje on działanie przeciwwirusowe podobne do związku macierzystego.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Czy istnieje granica wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci lub rodziców adopcyjnych?
EnglishIn addition, the proposal continues to impose special obligations on CRS parent carriers.
Dodatkowo wniosek wciąż nakłada specjalne zobowiązania na przewoźników macierzystych KSR.
EnglishA positive family history (i. e. venous thromboembolism ever in a sibling or parent at relatively
Obciążony wywiad rodzinny (wystąpienie żylnych zaburzeń zakrzepowo- zatorowych
EnglishThe glucuronide of the parent compound is the only metabolite that has been identified in humans.
Glukuronid związku macierzystego jest jedynym metabolitem znalezionym u ludzi.
EnglishAt the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Na ostatniej z wystaw pojawiło się 200 rodziców, a nie udało nam się sprowadzić tylko jednego.
EnglishFourthly, the definition of who is or is not a parent carrier.
Po czwarte definicja tego, kto jest, a kto nie jest przewoźnikiem macierzystym.
EnglishIn man, about 80 % of the circulating memantine-related material is present as the parent compound.
U człowieka około 80 % memantyny występuje w krążeniu w postaci nie zmienionej.
EnglishThe prevention strategy should include efforts to eliminate the infection from the parent generation.
Profilaktyka powinna również obejmować eliminację zakażenia w populacji rodziców.
EnglishA positive family history (arterial thrombosis ever in a sibling or parent at a relatively early
Obciążony wywiad rodzinny (zakrzepica tętnic u rodzeństwa lub u rodziców, występująca we
EnglishAnd more than anything, are you being the best parent you can?
A ponad wszystko: czy jesteście najlepszymi rodzicami, jakimi możecie być?
EnglishAnd there's nothing worse than seeing your parent being humiliated in front of you, you know?
Nie ma nic gorszego niż widok rodzica upokarzanego na twoich oczach.
EnglishThe problem arose solely on the back of the crisis situation at Opel's US parent company.
Kłopoty Opla są wyłącznie wynikiem sytuacji kryzysowej w jego amerykańskiej spółce macierzystej.
EnglishParent compound (the dominant fraction) is eliminated via the lungs.
Związek macierzysty (frakcja dominująca) jest wydalany przez płuca.
EnglishPlasma radioactivity is predominantly (> 90 %) in parent form, i. e. as 99mTc-depreotide.
Radioaktywność w osoczu (> 90 %) związana jest z obecnością formy macierzystej radiofarmaceutyku.
English(SV) Mr President, as a parent of young children myself, I find this matter highly relevant.
(SV) Panie przewodniczący! Jako matka dwojga małych dzieci uważam tą sprawę za niezwykle istotną.