"part" translation into Polish

EN

"part" in Polish

PL

"Part" in English

volume_up
przeć {ipf. v.}

EN part
volume_up
{noun}

1. general

Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
Europa musi być postrzegana jako część rozwiązania, a nie część problemu.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
I also think that the 29 November elections are part of the solution, not part of the problem.
Uważam także, że wybory z 29 listopada stanowią część rozwiązania, a nie część problemu.
part (also: land, role)
This is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.
Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.
What part will they play in the publication of their work on the web?
Jaka będzie ich rola w publikacji ich pracy w sieci?
The task of civil society does not lie solely in taking part in elections.
Rola społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do udziału w wyborach.
Piracy was initially localised to a small part of the Somali coast.
Aktywność piratów ograniczała się pierwotnie do niewielkiego odcinka somalijskiego wybrzeża.
Some 25-50 % of the ingested dose of calcium is absorbed, predominantly in the proximal part of the small intestine, and delivered to the exchangeable calcium pool.
25- 50 % zażytej dawki wapnia jest wchłaniane w przeważającej mierze w górnym odcinku jelita cienkiego i dostarczane do puli wapnia krążącego w organizmie.
In Italy, and in a large part of Europe, freight and passenger transport share the same lines; at present there are few sections dedicated to freight.
We Włoszech i w dużej części Europy transport towarowy i pasażerski korzystają z tych samych linii. Obecnie niewiele jest odcinków przeznaczonych wyłącznie dla transportu towarów.
part (also: cast, flip, group, stage)
From the start of part 2, the median time to flare was  116 days for patients who received Enbrel and 28 days for patients who received placebo.
Średni czas wystąpienia rzutu choroby liczony od rozpoczęcia części 2 badania wynosił ≥ 116 dni u pacjentów leczonych produktem Enbrel i 28 dni u pacjentów otrzymujących placebo.

2. American English

part (also: parting)
volume_up
przedziałek {m} (na głowie)

Context sentences for "part" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishIt is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Posługujesz się wyłącznie swoim ciałem, a skrzydła są jego częścią i vice versa?
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishThe fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.
EnglishWe need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
EnglishAt the same time, GNSS is part of the EU 2020 strategy's key innovation objectives.
Jednocześnie GNSS należy do kluczowych innowacyjnych celów strategii Europa 2020.
EnglishDoes Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?
Czy Dania dokonując takiego, a nie innego wyboru zgadza się z Pani stanowiskiem?
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Jedno jest pewne: debata klimatyczna jest mało istotnym elementem całego problemu.
EnglishNaturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.
Jest on oczywiście powiązany z Morzem Bałtyckim, lecz nie stanowi części strategii.
EnglishCohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Polityka spójności stanowi również bardzo istotny element strategii "Europa 2020”.
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Środki wspierania rynku są uznawane za ważny element wspólnej polityki rolnej.
EnglishWhere that is concerned, we are talking about an elementary part of European policy.
Gdy w grę wchodzą te sprawy, mówimy o zasadniczym obszarze europejskiej polityki.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
EnglishThis is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.
Nie takiego motoru francusko - niemieckiego oczekujemy w naszej części Europy.
EnglishFor my part, I would be delighted if we were to focus on the French elections.
Jeżeli o mnie chodzi, wolałbym, żebyśmy skupili naszą na wyborach we Francji.