EN patch
volume_up
{noun}

1. general

patch (also: scrap, shred, snip, snippet)
It could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Mogłoby to być światło przedzierające się przez chmury, oświetlające skrawek ziemi, podkreślające go, kontrastując z mrocznym otoczeniem.
There were open patches of sea everywhere.
Wszędzie dookoła były skrawki morza.
patch (also: lath, mark, marking, mend)
We've looked at who's contributed to Linux, and most of the patches have been produced by programmers who've only done one thing." ~~~ Right?
" Sprawdziliśmy, jacy ludzie dodali coś od siebie Linuxowi, i większość z łat została napisana przez ludzi którzy zmienili jedną tylko rzecz.
patch (also: marking, spot)
Teraz jest to mała łatka.
patch (also: piece, flap)
patch (also: acre, plot)
volume_up
poletko {n} [dim.]
patch (also: perch, roost, row)
patch (also: box, field)
patch (also: bloomer, mark, smudge, splash)
patch (also: bandage)
patch (also: blemish, flick, marking, speckle)
patch (also: headband, loincloth)

2. medicine

Livensa is a transdermal patch (a patch that delivers a medicine across the skin).
Preparat Livensa jest systemem transdermalnym (plaster, który dostarcza lek przez skórę).
Intrinsa is a transdermal patch (a patch that delivers a medicine across the skin).
Preparat Intrinsa jest systemem transdermalnym (plaster, który dostarcza lek przez skórę).
Leave the patch on your skin for 24 hours, then remove it and apply a new one.
Plaster należy pozostawić na skórze przez 24 godziny, a następnie odkleić i przykleić nowy plaster.
patch

3. IT

patch
We've looked at who's contributed to Linux, and most of the patches have been produced by programmers who've only done one thing." ~~~ Right?
" Sprawdziliśmy, jacy ludzie dodali coś od siebie Linuxowi, i większość z łat została napisana przez ludzi którzy zmienili jedną tylko rzecz.
patch (also: hotfix)

4. electronics

5. colloquial

patch (also: interval, period, season, spell)
The patch-free interval starts on day 22 and lasts for seven days.
Okres bez plastra zaczyna się dwudziestego drugiego dnia i trwa siedem dni.
In some women withdrawal bleeding may not occur during this patch free period.
U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra, nie występuje krwawienie z odstawienia.
In the event that a patch should fall off, a new patch should be applied for the remainder of the 24 hour dosing interval.
W przypadku odklejenia się plastra, należy nakleić nowy plaster na pozostałą część 24- godzinnego okresu do podania następnej dawki.

6. British English, colloquial

patch (also: territory)
patch (also: territory, turf)

Context sentences for "patch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTransdermal patch Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nuremberg Germany
System transdermalny Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D- 90429 Nürnberg Niemcy
EnglishDo not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.
Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.
EnglishEvra is a transdermal patch (a patch that delivers a medicine across the skin).
Preparat Evra jest systemem transdermalnym (plastrem, który dostarcza lek przez skórę).
EnglishIntrinsa 300 micrograms/ 24 hours transdermal patch Testosterone Transdermal use
Intrinsa 300 mikrogramów/ 24 godziny system transdermalny Testosteron Podanie przezskórne
EnglishLivensa 300 micrograms/ 24 hours transdermal patch Testosterone Transdermal use
Livensa 300 mikrogramów/ 24 godziny system transdermalny Testosteron Podanie przezskórne
EnglishAs with every patch or bandage, Neupro can cause skin reactions, such as reddening and
Podobnie jak w przypadku innych plastrów lub bandaży, Neupro może powodować odczyny
EnglishItching will usually disappear within one day after the patch has been removed.
Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishReturning to your regular schedule will help you remember when to change your patch.
Powrót do normalnego dawkowania ułatwia zapamiętanie dni wymiany plastra.
EnglishEach transdermal patch releases 9.5 mg of rivastigmine per 24 hours.
Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 9, 5 mg rywastygminy na 24 godziny.
Englishtransdermal patch of 5 cm2 contains 9 mg rivastigmine and delivers 4.6 mg/ 24 h.
system transdermalny o powierzchni 5 cm2 zawiera 9 mg rywastygminy i dostarcza 4, 6 mg/ 24 h.
EnglishEach transdermal patch releases 4.6 mg of rivastigmine per 24 hours.
Z każdego systemu transdermalnego uwalnia się 4, 6 mg rywastygminy na 24 godziny.
EnglishSo instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.
Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.
EnglishIn some women withdrawal bleeding may not occur during this patch free period.
U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra, nie występuje krwawienie z odstawienia.
EnglishDuration of administration The patch should be changed after 72 hours.
Czas podawania System transdermalny powinien być zmieniany po 72 godzinach.
EnglishPay special attention to see that the patch sticks properly at the edges.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy brzegi systemu dokładnie przylegają do skóry.
EnglishThe transdermal patch should not be applied to skin that is red, irritated or cut.
Nie należy nalepiać systemu transdermalnego na skórę zaczerwienioną, podrażnioną lub rozciętą.
EnglishRespiratory depression may persist beyond the removal of the patch.
Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu systemu transdermalnego.
Englishtransdermal patch of 10 cm2 contains 18 mg rivastigmine and delivers 9.5 mg/ 24 h.
system transdermalny o powierzchni 10 cm2 zawiera 18 mg rywastygminy i dostarcza 9, 5 mg/ 24 h.
EnglishThe reactions normally disappear after a few hours when you remove the patch.
Odczyny zanikają zwykle w ciągu kilku godzin po usunięciu plastra.
EnglishThe serum fentanyl concentrations attained are dependant on the fentanyl transdermal patch size.
Uzyskane stężenia fentanylu w surowicy zależą od rozmiaru systemu transdermalnego.