"pay-as-you-go" translation into Polish

EN

"pay-as-you-go" in Polish

EN

pay-as-you-go {noun}

volume_up

Context sentences for "pay-as-you-go" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pay-as-you-go system must not, under any circumstances, be replaced by capital-funded systems.
System repartycyjny nie może w żadnych okolicznościach zostać zastąpiony systemami kapitałowymi.
EnglishIn my opinion, the pay-as-you-go system is the most economically sensible and sustainable system.
Moim zdaniem, system repartycyjny jest najrozsądniejszy i najlepiej zrównoważony pod względem ekonomicznym.
EnglishAs expected, it is also an ode to the privatisation of the pay-as-you-go pension system, which we all know to be effective.
Jak się można było spodziewać, jest to także oda do prywatyzacji systemu repartycyjnego, o którym wszyscy wiemy, że jest skuteczny.
EnglishIn Germany, we have a system where, in the case of a pay-as-you-go scheme, the costs are refunded - even up to a hundred percent!
W Niemczech funkcjonuje system, na mocy którego w przypadku systemu repartycyjnego koszty są refundowane - nawet w stu procentach!
EnglishThe pay-as-you-go system based on the solidarity principle must form the foundation of European pensions and it must provide enough for people to live on.
System repartycyjny funkcjonujący w oparciu o zasadę solidarności musi stanowić podstawę europejskich systemów emerytalnych i przynosić ludziom dochody wystarczające do życia.
EnglishFortunately, the paragraph explicitly mentioning the need to replace the pay-as-you-go system with capital-funded systems was rejected by a large majority in this House.
Na szczęście ustęp, w którym wyraźnie jest mowa o potrzebie zastąpienia systemu repartycyjnego kapitałowym, został odrzucony w tej Izbie ogromną większością głosów.
EnglishThe pay-as-you-go systems of the first pillar are the perfect expression of the solidarity between the generations, and they will continue to remain the most important in the future, too.
Systemy repartycyjne pierwszego filaru stanowią doskonały wyraz solidarności międzypokoleniowej, a w przyszłości również będą odgrywać najważniejszą rolę.
EnglishNevertheless, I welcome the fact that the European Parliament has rejected one passage explicitly calling for the replacement of the pay-as-you-go system with capital-funded systems.
Tym niemniej z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski odrzucił fragment otwarcie wzywający do zastąpienia systemu repartycyjnego systemami kapitałowymi.
EnglishApart from that, I am pleased that the passage calling for the pay-as-you-go pension system to be replaced with a capital-funded system was nevertheless rejected by the European Parliament.
Oprócz tego cieszę się, że fragment zawierający postulat zastąpienia systemu repartycyjnego kapitałowym został niezależnie od tego odrzucony przez Parlament Europejski.