EN paying
volume_up
{adjective}

paying (also: profitable, viable)
volume_up
rentowny {adj. m}
paying

Context sentences for "paying" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThree years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
Trzy lata temu, firma płaciła za elektryczność niewiele ponad brytyjską średnią cenę.
EnglishOtherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
W przeciwnym wypadku nigdy nie będziemy mogli się dowiedzieć czy płacimy uczciwą cenę.
EnglishI think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
Moim zdaniem Parlament nie zwraca wystarczającej uwagi na sprawozdania specjalne.
EnglishWith what you're paying Howard, we'll know everything about Otto Krieg within 24 hours.
Płacimy za to, by dowiedzieć się wszystkiego o Arturze Krieg, w ciągu 24 godzin.
EnglishI really believe that we are paying attention, but we could pay more attention.
Naprawdę sądzę, że poświęcamy tej kwestii uwagę, lecz moglibyśmy poświęcać jej więcej.
EnglishYou should compare the benefits payable in each country, paying special attention to:
Powinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:
EnglishOthers ordered taxis from Spain to Finland, paying thousands of euro in fares.
Niektórzy zamawiali taksówki z Hiszpanii do Finlandii, płacąc tysiące euro za przejazd.
EnglishHow could we have tolerated a system where only the little guys were paying taxes?
Jak mogliśmy tolerować system, w którym tylko maluczcy płacili podatki?
EnglishAt the moment, we are all still paying for the damage caused by air pollution.
W tym momencie za szkody powodowane zanieczyszczeniem powietrza wciąż płacimy my wszyscy.
EnglishDoes she really, seriously believe that paying out this money will end the protests?
Czy naprawdę i poważnie uważa pani, że wypłacenie tych pieniędzy położy kres protestom?
EnglishBusinesses and social protection systems are already paying these costs.
Przedsiębiorstwa i systemy zabezpieczenia społecznego już obecnie ponoszą te koszty.
EnglishHe doesn't look like a guy who's paying off French judges for his foie gras.
Nie wygląda na kogoś, kto przekupuje francuskich sędziów dla foie gras.
EnglishEurope is paying a very high price for the absence of a truly unified macroeconomic policy.
Europa płaci wysoką cenę za brak prawdziwie jednolitej polityki makroekonomicznej.
EnglishIn reality, we are paying for the sins of the present and previous governments.
W rzeczywistości, płacimy za grzechy obecnego i poprzednich rządów.
EnglishIn so doing, it is paying scant regard to the mood of the Member States and their residents.
Nie zwraca przy tym uwagi na nastroje państw członkowskich i ich mieszkańców.
EnglishSo let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
Więc nie zapominajmy kto naprawdę płaci cenę załamania finansowego.
EnglishThe countries of the European Union are already paying billions of euro in development aid.
Kraje Unii Europejskiej już płacą miliardy euro w postaci pomocy rozwojowej.
EnglishThis is right, because Greece is the only country paying Elias a pension.
Jest to zgodne z prawem, ponieważ Grecja jest jedynym krajem, który wypłaca mu emeryturę.
EnglishNot a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.
Może nie za duże, ale opłacał czynsz, opłacał pracowników. ~~~ Na lewo widać mapy oceanów.
EnglishThe Commission is aware of the situation and is paying due attention to it.
Komisja jest świadoma tej sytuacji i poświęca jej odpowiednią uwagę.