EN to peddle
volume_up
[peddled|peddled] {verb}

2. figurative

This is the umpteenth case of tax theft, dressed up and peddled in this House as democratisation.
To n-ty przypadek kradzieży podatków, zamaskowany i propagowany w tej Izbie jako demokratyzacja.
To Mr Duff: there is falsehood being peddled in Ireland on the 'self-amending' Treaty: it is the invention of a negative mind.
Do pana posła Duffa: w Irlandii propaguje się nieprawdziwą teorię "samopoprawiającego się” Traktatu - jest to wytwór negatywnego umysłu.
Pointing this out is not peddling stereotypes.
Podkreślanie tego nie oznacza rozpowszechniania stereotypów.
We are confident that, contrary to what is currently being said on the financial markets and peddled in the media, the financial crisis will ultimately strengthen, rather than weaken, monetary union.
Wierzymy, że w przeciwieństwie do tego, co mówi się obecnie o rynkach finansowych i co rozpowszechnia się w mediach, kryzys finansowy ostatecznie raczej wzmocni niż osłabi unię walutową.

Context sentences for "to peddle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has always been easier to peddle fear than hope.
Zawsze łatwiej było handlować obawą niż nadzieją.