EN peer
volume_up
{noun}

We crave the approval of our peers.
Pragniemy, by nasi rówieśnicy nas akceptowali.
And I'm a product of that generation, like so many other of my peers.
Jestem produktem tego pokolenia, jak wielu moich rówieśników.

Synonyms (English) for "peer":

peer

Context sentences for "peer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHaving a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.
EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Jeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
EnglishWhy do we distrust peer-reviewed science to such an extent?
Czemu tak bardzo nie dowierzamy osiągnięciom naukowym poddawanym wzajemnym ocenom?
EnglishAnd so we peer through a legal microscope, and look at everything.
Tak więc bierzemy sprawę pod prawniczą lupę i analizujemy wszystko.
EnglishThe peer review method, involving seven experts, is one step.
Metoda wzajemnej weryfikacji z udziałem siedmiu ekspertów to jeden etap.
EnglishSimilarly, the EU's financial systems must be closely tied to peer review processes.
Na podobnej zasadzie, systemy finansowe UE muszą być ściśle powiązane z procesami wzajemnej weryfikacji.
EnglishI would add that the Union is very interested in the peer review process in the context of the G20.
Pragnę dodać, że Unia jest bardzo zainteresowana procesem wzajemnej oceny w kontekście G-20.
EnglishThe high is the average of 103 scientific, peer-reviewed studies.
Wysoka jest średnią ze 103 naukowych, recenzowanych analiz.
EnglishAnd the ubiquitous force of this peer-to-peer revolution means that sharing is happening at phenomenal rates.
A wszędobylska siła tej rewolucji współpracy oznacza, że dzielimy się na niezwykłą skalę.
EnglishYou create peer-to-peer learning, or you create para-teachers, or you bring in specialist skills.
Umożliwić uczenie się od siebie, stworzyć para-nauczycieli.
EnglishI will be happy to enter into further formal discussions with Parliament before the peer review takes place.
Z chęcią podejmiemy dalsze formalne dyskusje z Parlamentem, zanim nastąpi weryfikacja wzajemna.
EnglishIt is left to the Member States and peer review supported by monitoring by the Commission.
Pozostawiono go państwom członkowskim oraz procedurze wzajemnej oceny, wspieranym przez prowadzony przez Komisję monitoring.
EnglishA torrent of peer-to-peer social networks and real-time technologies, fundamentally changing the way we behave.
Fala sieci społecznościowych i technologii czasu rzeczywistego fundamentalnie zmienia nasze zachowanie.
EnglishThere are 200 studies of health in relation to income and equality in the academic peer-reviewed journals.
Istnieje 200 opracowań na temat zdrowia w odniesieniu do dochodu i równości w akademickich pismach branżowych.
EnglishJove is a website that was founded to encourage scientists to publish their peer-reviewed research on video.
Jove to strona internetowa stworzona żeby zachęcić naukowców do publikacji ich wyników badań w postaci wideo.
EnglishThe executives at these companies told me, "Well we use a proprietary B-to-B, best-of-breed, peer-to-peer soluti -- " you know.
Dyrektorzy z branży GSM zapewniali mnie, że nie ma się czego obowiać.
EnglishStage 3 is new and is made up of peer reviews.
Etap 3 to nowość, która obejmuje wzajemną weryfikację.
English"Ad-hoc peer-to-peer self-configuring wireless networks."
„Tak, proszę pana.” „Ad hoc samo-konfigurujące się sieci bezprzewodowe oparte na połączeniach pomiędzy pojedynczymi użytkownikami.”
EnglishThey want to peer under the surface at the big everything... but this can be a very painful process full of surprises.
Chcą patrzeć pod powierzchnię i widzieć wszystko...... ale to jest bardzo bolesny proces pełen niespodzianek.
EnglishWe can peer inside our heads and interact with what was once locked away from us, what once mystified and separated us.
Możemy zajrzeć w nasze głowy i wejść w kontakt z tym co dotychczas było zamknięte, tajemnicze i oddzielające.