"to perceive" translation into Polish

EN

"to perceive" in Polish

EN to perceive
volume_up
[perceived|perceived] {verb}

to perceive (also: to notice, to recognise, to see, to tell)
Większość pszczół nie dostrzega czerwieni.
It's a female archetype: she who perceives the cries of suffering in the world.
To żeński archetyp: ta, która dostrzega wołania cierpiących na świecie.
I greatly deplore the fact that most MEPs do not perceive the problems facing European and Polish agriculture, which does require changes.
Ubolewam głęboko, że większość posłów do Parlamentu Europejskiego nie dostrzega problemów stojących przed europejskim i polskim rolnictwem, w którym potrzebne jest wprowadzenie zmian.
to perceive
We can no longer consider and perceive ourselves separately from Europe.
Nie możemy już postrzegać siebie w oderwaniu od Europy.
And we'll see you have to both perceive and act on the world, which has a lot of problems.
Świat należy zarówno postrzegać jak i na niego oddziaływać.
Now you may reason that we have one to perceive the world or to think, and that's completely wrong.
Możecie pomyśleć, że mamy go, by postrzegać świat lub myśleć, a to kompletnie nie tak.
to perceive (also: to descry, to see, to sight)
And what I was trying to do there was direct your eye in the space, so that you would perceive the geometry in a different way, and that the casework wouldn't break up the space.
Chciałem uzyskać efekt pokierowania spojrzeniem w przestrzeni tak, by zobaczyć geometrię na nowo, a przy tym sprawić, by skorupa nie zaburzała poczucia przestrzeni.
to perceive (also: to catch sight of, to descry, to glimpse)
volume_up
ujrzeć {pf. v.}
to perceive (also: to realize, to suss out)
volume_up
skapnąć się {vb} [coll.]

Context sentences for "to perceive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishwhereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;
Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).
EnglishCitizens perceive Europe as an enemy who regulates and imposes drastic austerity.
Obywatele postrzegają Europę jako wroga, który reguluje i narzuca drastyczne oszczędności.
EnglishBut it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
Ale to możliwość przywrócenia zdolności percepcji piękna jest inspirująca.
EnglishThe smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
Najmniejszy słyszalny dźwięk porusza bębenek o 4 jednostki atomowe.
EnglishLo, he goeth by me, and I see him not: He passeth on also, but I perceive him not.
Oto, idzieli mimo mię, nie widzę go; a przychodzili, nie baczę go.
EnglishAnd they don't perceive even those as what they really are, namely electrical crackles.
Nie dostrzegając nawet ich prawdziwej natury, tj. rzężeń elektrycznych.
EnglishPerceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;.
Azaż nie rozumiecie, iż wszystko, co zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać?
EnglishBehold, I go forward, but he is not [there]; And backward, but I cannot perceive him;
Ale oto, pójdęli wprost, niemasz go; a jeźli nazad, nie dojdę go.
EnglishThe value of choice depends on our ability to perceive differences between the options.
Znaczenie wyboru zależy od naszej umiejętności w dostrzeganiu róznic pomiędzy różnymi opcjami.
EnglishGo into the presence of a foolish man, And thou shalt not perceive [in him] the lips of knowledge.
Idź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności.
EnglishIt has far more to do with what I can perceive than what it is that I can do.
Bardziej chodzi o to, co odbieram, niż o to, co mogę zagrać.
EnglishFor who hath stood in the council of Jehovah, that he should perceive and hear his word?
Bo któż stanął w radzie Pańskiej, a widział i słyszał słowo jego?
EnglishIf you played an F# though, (Dissonance) to most people's ears, they would perceive that as a mistake.
Jeśli jednak zagra F# (Dysonans) Dla większości osób, zabrzmi to jak pomyłka.
EnglishWe treated two pages, both spreads, as a one page, because that's how readers perceive it.
Traktowaliśmy dwie strony rozkładówki, jak jedną stronę, ponieważ czytelnicy tak je postrzegają.
EnglishHow could societies not perceive their impacts on the environments and stop in time?
Czemu widok wyrządzanych szkód nie powstrzymał ich w porę?
EnglishAnd Peter opened his mouth and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
Tedy Piotr otworzywszy usta, rzekł: Prawdziwie dochodzę tego, iż Bóg nie ma względu na osoby;
EnglishThat is what the public perceive as a betrayal of their rights.
Opinia publiczna postrzega to jako zdradę w odniesieniu do ich praw.
EnglishNot all producers or consumers perceive the issue in the same way.
Nie wszyscy producenci czy konsumenci jednakowo ją odbierają.
EnglishWe should perceive it instead as an opportunity for ageing Europe!
Potraktujmy imigrację jako szansę dla starzejącej się Europy!
EnglishSo the way I perceive a mistake when I'm on the bandstand -- first of all, we don't really see it as a mistake.
Z mojej perspektywy, kiedy stoję na scenie - po pierwsze, nie są to dla mnie pomyłki.