EN

to perform [performed|performed] {verb}

volume_up
1. general
You can click on Select all or Clear to perform bulk actions on the visible items.
Aby przeprowadzić operacje zbiorcze na widocznych pozycjach, możesz kliknąć opcję Zaznacz wszystko lub Wyczyść.
It is recommended to perform the test with the patient being in a resting position.
Zaleca się przeprowadzenie testu w pozycji wypoczynkowej 3.
Your doctor will need to perform a blood test to measure Rapamune concentrations.
Lekarz bedzie zalecał przeprowadzenie badania kwri w celu określenia stężenia leku Rapamune.
Always perform the safety test before each injection.
Przed każdym wstrzyknięciem zawsze należy wykonać test bezpieczeństwa.
Just think what an enormous task that is, but we have to perform it.
Wystarczy pomyśleć, jak ogromne jest to zadanie; musimy jednak je wykonać.
Before use always attach a new needle, and perform a safety test.
Przed użyciem wstrzykiwacza zawsze należy wziąć nową igłę i wykonać test bezpieczeństwa..
There is no doubt that for Parliament to perform its duties effectively, it needs the appropriate means.
Nie ulega wątpliwości, że aby Parlament mógł efektywnie wykonywać swoje zadania potrzebuje stosownych środków.
Additional testing should be performed periodically during therapy.
Dodatkowe badania należy wykonywać okresowo w trakcie całej terapii.
Regular urine analyses should be performed to monitor this event.
Z tego względu należy regularnie wykonywać badanie moczu.
to perform (also: to do, to make, to rig up)
I believe there many ways of performing good work in this field, and we should waste no time in doing so.
Uważam, że jest wiele dróg wykonania użytecznej pracy w tym zakresie i nie powinniśmy tracić czasu, aby to zrobić.
But whilst some nominees are excellent and performed well in the hearings, others are mediocre and made a poor impression.
Niektórzy kandydaci są znakomici i w przesłuchaniach wypadli dobrze, inni zaś są mierni i zrobili marne wrażenie.
That meant that they were able to perform, as long as they had labor they were able to go between proscenium, thrust, flat floor, arena, traverse, you name it. ~~~ All they needed was labor.
Przedstawienie można było zrobić, gdy dało się zamienić scenę otwartą na pudełkową, arenę, pustą podłogę czy scenę poprzeczną.
To perform a routine funduscopic examination prior to beginning treatment and periodically during treatment or at the occurrence of clinical symptoms.
Wykonywanie rutynowego badania dna oka na początku i okresowo podczas leczenia a także w przypadku wystąpienia objawów klinicznych.
Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.
W przypadku wystąpienia nadmiernie dużych stężeń hemoglobiny można wykonać flebotomię (krwioupust).
If any patient develops symptoms suggesting hepatic dysfunction liver function tests should be performed.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy sugerujące zaburzenie czynności wątroby, należy przeprowadzić badania jej czynności.
Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.
Można dokonać upuszczenia krwi w razie zbyt wysokiego stężenia hemoglobiny.
For this reason, future legislation must perform a balancing act to reconcile the needs of the environment with those of the economy.
Z tego względu przyszłe przepisy powinny dokonać wyważenia, aby pogodzić potrzeby środowiska z potrzebami gospodarki.
Moreover, we can perform it only if we also reach our neighbours, if we create a common policy with our neighbours.
Ponadto możemy tego dokonać tylko wtedy, jeżeli dotrzemy też do naszych sąsiadów i stworzymy we współpracy z nimi wspólną politykę.
As we have noted, the Internal Market Scoreboard performs its function as a means of exerting pressure and there is still considerable development potential.
Jak zauważyliśmy, tablica wyników rynku wewnętrznego spełnia swoją rolę jako środek nacisku i posiada jeszcze spory potencjał rozwojowy.
The Convention is binding on all the Member States and performs its function well.
Konwencja jest wiążąca wobec wszystkich państw członkowskich i dobrze spełnia swoje funkcje.
I expect that the competent authorities in all the Member States, which are parties to the Espoo Convention, will perform their duties and assume their responsibilities as they ought to.
Liczę, że właściwe organy państw członkowskich, będących stronami konwencji z Espoo, spełnią swoje obowiązki i w należyty sposób przyjmą na siebie zobowiązania.
So why didn't agriculture markets perform to expectations?
Dlaczego więc rynki rolne nie spełniły naszych oczekiwań?
I believe that it identifies key conditions which the EU and the Member States should meet in order to be able to perform better the tasks enshrined in the Treaty of Lisbon.
Uważam, iż wskazuje ona ważne warunki, jakie Unia i państwa członkowskie powinny spełnić, aby móc lepiej realizować wyznaczone w traktacie lizbońskim zadania.
To perform checks only after the event would result in less security.
Dokonywanie kontroli dopiero po fakcie doprowadziłoby do zmniejszenia bezpieczeństwa.
Moreover, in case of withdrawal of glucocorticoids progressive dose reduction may have to be performed over a longer period.
W przypadku odstawiania glikokortykosteroidów stopniowego zmniejszania dawki należy dokonywać przez dłuższy okres.
Within a cycle Dose modifications of gemcitabine within a cycle should be performed according to the following tables:
Podczas cyklu Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:
Media devices also perform the role of gatekeeper, choosing important themes, and this has an effect on the agenda of everyday life.
Jednocześnie poprzez wybór odpowiednich tematów media występują w roli strażnika i wpływają w ten sposób na życie codzienne.
Interaction studies have only been performed in adults.
W pewnych przypadkach występowały kliniczne objawy działań toksycznych.
No interaction studies have been performed and no other forms of interaction have been identified.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji oraz nie stwierdzono występowania innych rodzajów interakcji.
The usual laboratory tests for diabetes monitoring should be performed regularly.
Należy regularnie przeprowadzać rutynowe badania laboratoryjne oceniające przebieg cukrzycy.
Weaning from inhaled nitric oxide should be performed with caution.
Odstawianie stosowanego wziewnie tlenku azotu należy przeprowadzać ostrożnie.
Therefore liver function tests should be performed periodically.
Dlatego też należy okresowo przeprowadzać badania oceniające czynność wątroby.
This runs counter to the principle of transparency and limits the role of Parliament, which after all must perform a supervisory function.
Przeczy to zasadzie przejrzystości i ogranicza rolę Parlamentu Europejskiego, który musi przecież pełnić funkcję kontrolną.
You could say that they perform a public service, as they support many social organisations, including sports structures.
Można powiedzieć, że pełnią one służbę publiczną, ponieważ wspierają wiele organizacji społecznych, w tym struktury sportu.
This function can only be performed by a body whose members are permanently and exclusively involved in the implementation of the ECB's policies.
Funkcję tę może pełnić jedynie organ, którego członkowie stale i w pełni uczestniczą w realizacji polityki EBC.
to perform
When reconstitution and dilution are performed under aseptic conditions, Remicade infusion solution can be used within 24 hours if stored at 2°C to 8°C.
Roztwór do infuzji leku Remicade może być zużyty w ciągu 24 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze od 2˚C do 8˚C, a rozpuszczenie i rozcieńczenie odbyło się w aseptycznych warunkach.
I think that the European Parliament has a legitimate right to take part in this dialogue, to perform the democratic scrutiny that is assigned to it by the European citizens.
Uważam, że Parlament Europejski ma uzasadnione prawo do uczestniczenia w tym dialogu, do sprawowania demokratycznej kontroli w imieniu obywateli Unii.
Lastly, as has already been mentioned, there needs to be supervision at a European level and the European Central Bank is in the best position to perform this function.
I wreszcie, jak już wspomniano, istnieje potrzeba wprowadzenia nadzoru na szczeblu europejskim, a w najlepszej sytuacji do sprawowania tej funkcji znajduje się Europejski Bank Centralny.
In other words, we speak today about a true instrument of democratic control, performed in an autonomous and transparent manner, which can only be beneficial to the European Union.
Innymi słowy, mówimy dziś o prawdziwym instrumencie demokratycznej kontroli, sprawowanej w sposób autonomiczny i przejrzysty, co może przynieść same korzyści Unii Europejskiej.
This has been the context of these six months and we must recognise that France has performed the role of EU President effectively and impressively.
Tak przedstawia się tło wydarzeń z tych sześciu miesięcy. Musimy przyznać, że Francja odegrała rolę prezydencji UE skutecznie i w imponującym stylu.
2. "well/badly"
to perform
volume_up
wypaść {vb} (dobrze/źle)
to perform
volume_up
spisać się {r. v.} (dobrze/źle)
4. economics
5. "sexually", colloquial

Context sentences for "to perform" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we perform dozens of integrations in order to understand what's happening.
A przeprowadzamy ich tuziny w celu zrozumienia co tak naprawdę się dzieje.
English(Laughter) If you want people to perform better, you reward them. ~~~ Right?
(Śmiech) Jesli chcecie, by ludzie wykonywali zadania lepiej, nagradzacie ich, prawda?
EnglishIn the Netherlands, for example, they perform some social care services.
Na przykład w Niderlandach świadczą one pewne usługi w zakresie pomocy społecznej.
EnglishHe or she must perform blood tests prior to your treatment with Zometa.
Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Zometa konieczne jest wykonanie badań krwi.
Englishand being fully assured that what he had promised, he was able also to perform.
Będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić.
EnglishSo, affordances are the qualities of an object that allow us to perform an action with it.
Afordancje to właściwości obiektu, które pozwalają na wykonanie jakiejś czynności.
EnglishYour doctor will need to perform a blood test to measure Rapamune concentrations.
Lekarz bedzie zalecał przeprowadzenie badania kwri w celu określenia stężenia leku Rapamune.
EnglishYour doctor will need to perform a blood test to measure Rapamune concentrations.
Lekarz bedzie zalecał przeprowadzenie badania krwi w celu określenia stężenia leku Rapamune.
EnglishSo will I sing praise unto thy name for ever, That I may daily perform my vows.
Niech mieszka na wieki przed obliczem Bożem; zgotuj miłosierdzie i prawdę, niech go strzegą.
EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Do wykonania takich czynności potrzebne są precyzyjne ruchy dłoni.
EnglishShe had a bad premonition... and asked me to perform a sacrifice for the health of the baby.
Miała złe przeczucia... i poprosiła mnie o złożenie ofary za zdrowie dziecka.
EnglishTo perform checks only after the event would result in less security.
Dokonywanie kontroli dopiero po fakcie doprowadziłoby do zmniejszenia bezpieczeństwa.
EnglishHe frustrateth the devices of the crafty, So that their hands cannot perform their enterprise.
Który w niwecz obraca myśli chytrych, tak, iż ręce ich nie sprawią nic skutecznego;
EnglishThe NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
EnglishThe members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
Członkowie Sądu mogą być wezwani do wykonywania zadań rzecznika generalnego.
EnglishIt should be possible to perform financial inspections, in order to maintain transparency.
Dla utrzymania przejrzystości powinna istnieć możliwość prowadzenia kontroli finansowych.
EnglishThe EU could perform its tasks with 15% of the current budget!
UE mogłaby wypełniać swoje zadania mając do dyspozycji 15% obecnego budżetu!
EnglishThen said Jehovah unto me, Thou hast well seen: for I watch over my word to perform it.
I rzekł Pan do mnie: Dobrze widzisz: albowiem się Ja pospieszam z słowem swem, abym je wykonał.
EnglishWe Europeans have a duty in this regard, and we shall perform it.
My, Europejczycy mamy obowiązki w tym zakresie i z pewnością je spełnimy.
EnglishIn its present form, can ENISA perform the tasks that are expected of it?
Czy ENISA w swojej obecnej postaci jest w stanie realizować zadania, jakich się od niej wymaga?