"permit the" translation into Polish

EN

"permit the" in Polish

See the example sentences for the use of "permit the" in context.

Similar translations for "permit the" in Polish

to permit verb
the article
the conjunction
Polish

Context sentences for "permit the" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Myślę o tymczasowym pozwoleniu na pobyt dla nieletnich, którzy byli wyzyskiwani.
EnglishThe reforms will also permit investment by operators in the next-generation networks.
Reformy umożliwią również podmiotom gospodarczym inwestycje w sieci nowej generacji.
EnglishFinally, permit me to draw your attention to the question of global responsibility.
Na koniec, pragnę zwrócić państwa uwagę na sprawę odpowiedzialności w skali globalnej.
EnglishHowever, there are many aspects of this matter which time does not permit us to discuss.
Istnieje jednak szereg aspektów tego zagadnienia, których nie mamy czasu poruszyć.
EnglishThey merely permit the technical, substantive preparation of a political decision.
Służą jedynie przygotowaniu decyzji politycznej w oparciu o fachową wiedzę merytoryczną.
EnglishThese are arguments that permit us to reject the complaints against the Latvian state.
Oto argumenty, które pozwalają nam na odrzucenie skarg przeciwko państwu łotewskiemu.
EnglishWe cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Nie możemy pozwolić, by przekonania religijne były powodem dyskryminacji i przemocy.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Powtórzę, że nie możemy do tego dopuścić bez względu na okoliczności.
EnglishPermit me to take a look across the big pond at the US in this regard.
Chciałbym spojrzeć na to, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku w tej kwestii.
EnglishBut he is unable to get a work permit and has to return to Romania.
Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Rumunii.
EnglishI am pleased that the European Parliament has rejected this proposal for a single permit.
Cieszę się, że Parlament Europejski odrzucił ten wniosek dotyczący jednego zezwolenia.
EnglishThe Council must therefore permit the Member States to ratify these parts of the Convention.
Na ratyfikację tych części konwencji musi więc państwom członkowskim zezwolić Rada.
English. - (SL) Permit me first one general thought.
urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Pozwólcie państwo, że przedstawię jedną zasadniczą myśl.
EnglishIn my view, that is a very good reason not to permit the EU to sign the convention.
W moim odczuciu jest to bardzo dobry powód, by nie dopuścić do podpisania konwencji przez UE.
EnglishThis Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
Ten Parlament nie będzie już przyzwalał na zakulisowe dyskusje i decyzje.
EnglishAn open process would create transparency and permit citizen involvement.
Otwarty proces przyniesie przejrzystość i umożliwi udział obywateli.
EnglishThe legal loopholes that permit these hazardous exports must be closed.
Konieczna jest likwidacja luk prawnych umożliwiających wywóz tych niebezpiecznych odpadów.
EnglishIt is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.
Zadaniem Unii Europejskiej jest umożliwienie swobodnego przepływu i zapewnienie niedyskryminacji.
EnglishThe emission permit trading system is nevertheless controversial.
Niemniej jednak system handlu uprawnieniami do emisji jest kontrowersyjny.
EnglishThis document will have the residence permit format common to all Member States.
Dokument taki będzie miał format jednakowego dla wszystkich państw członkowskich zezwolenia na pobyt.

Other dictionary words

English
  • permit the

Search for more words in the Italian-English dictionary.