"perpetrator" translation into Polish

EN

"perpetrator" in Polish

PL

EN perpetrator
volume_up
{noun}

perpetrator (also: artificer, originator, causer)
The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide.
Sprawca, którym był siedemnastoletni były uczeń tej szkoły, popełnił później samobójstwo.
A number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
Sprawca zranił też poważnie wiele osób, a następnie zastrzelił się.
The roles of victim and perpetrator are reversed for the benefit of a patriarchal society.
Odwrócone zostają role ofiar i sprawców na korzyść patriarchalnego społeczeństwa.

Synonyms (English) for "perpetrator":

perpetrator
English

Context sentences for "perpetrator" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe roles of victim and perpetrator are reversed for the benefit of a patriarchal society.
Odwrócone zostają role ofiar i sprawców na korzyść patriarchalnego społeczeństwa.
EnglishAnd the state's key witness in Ron's case was, in the end, the actual perpetrator.
Kluczowy świadek oskarżenia w sprawie Rona okazał się ostatecznie być prawdziwym napastnikiem.
EnglishThey both fail to show premeditation on the part of the perpetrator.
Żaden z tych terminów nie uwzględnia premedytacji ze strony sprawcy.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Pozwalamy sprawcom umknąć bezkarnie i zwodzimy ofiary.
EnglishIn many cases, there is no identifiable perpetrator.
W wielu przypadkach nie ma jednego czarnego charakteru.
EnglishA victim or eyewitness identifies a suspected perpetrator through law enforcement's use of images.
Ofiara lub świadek naoczny identyfikuje podejrzanego o przestępstwo za pośrednictwem zdjęć w kartotekach stróżów prawa.
EnglishDuring a shootout at a supermarket in the town, two policemen who were in pursuit of the perpetrator were injured.
Podczas strzelaniny w supermarkecie w tej miejscowości rannych zostało dwóch policjantów, którzy ścigali sprawcę.
EnglishA sexual offence against a child causes permanent damage to the victim and should also result in permanent labelling of the perpetrator.
Przestępstwo seksualne wobec dziecka wyrządza ofierze trwałą szkodę i powinno również skutkować trwałym naznaczeniem sprawcy.
EnglishThis murder must be thoroughly investigated and the perpetrator and the people behind him must be brought to justice.
W sprawie tego morderstwa trzeba przeprowadzić dokładne śledztwo, a sprawcę i osoby, które za tym stoją, należy postawić przed obliczem sprawiedliwości.
EnglishToday, it is particularly important that we firmly condemn acts of aggression inspired by racist motivations, whoever the perpetrator is.
Obecnie szczególnie ważne jest, byśmy wyraźnie potępili akty agresji inspirowane motywami rasistowskimi, niezależnie od ich sprawców.
EnglishWomen who are exposed to domestic violence commonly become economically dependent and are exposed to psychological pressure from the perpetrator.
Kobiety narażone na przemoc domową często stają się ekonomicznie zależne od oprawcy i narażone na psychologiczne naciski z jego strony.
EnglishThese are crimes that should have tough criminal penalties or extensive reliable care if the perpetrator is mentally ill.
Na osoby popełniające tego typu przestępstwa należy nakładać poważne sankcje karne lub, jeśli są to osoby psychicznie chore, zapewnić im długotrwałą, rzetelną opiekę.
EnglishI think it was the spokesman for the PPE who raised a point that came very close to me when he talked about the rights of the victim weighed against those of the perpetrator.
To był zdaje się reprezentant PPE, który podniósł kwestię bardzo mi bliską, mówiąc o prawach ofiary stawianych wobec praw sprawcy.
EnglishEurope is moving ever further away from the essence of a just punishment as a response proportionate to the wrong done by the perpetrator and the guilt incurred.
Europa coraz bardziej odchodzi od istoty kary sprawiedliwej jaką jest odpowiedź proporcjonalna do zła wyrządzonego przez sprawcę i winy jaką on ponosi.
EnglishHe broke Büchner’s fragment down into its individual parts to put it back together again, with visible cracks, as a perpetrator and victim story of an indifferent society.
Rozłożył tekst Büchnera na czynniki pierwsze, by potem – zachowując wyraźne przeskoki – złożyć go na nowo w historię sprawcy, będącego jednocześnie ofiarą obojętnego otoczenia.
EnglishTalking about violence is not just presenting women as victims but, above all, involves the necessity of condemning the act of violence itself and its perpetrator, who should not go unpunished.
Mówienie o przemocy to nie tylko przedstawianie kobiety jako ofiary, to przede wszystkim konieczność potępiania samego aktu i jego sprawcy, który nie powinien pozostawać bezkarny.