EN

persecution {noun}

volume_up
It saddens me that the persecution of Christians continues in our world to this day.
Martwi mnie to, że prześladowanie chrześcijan trwa po dziś dzień.
Shirin Ebadi's persecution is not an isolated incident.
Prześladowanie Shirin Ebadi nie jest odosobnionym incydentem.
Subject: Persecution of Buddhist monks and nuns in Vietnam
Przedmiot: Prześladowanie mnichów i mniszek buddyjskich w Wietnamie
persecution (also: battue)
persecution (also: harassment)
As this resolution today illustrates in graphic detail, Lukashenko has intensified his campaign for persecution and harassment against those who dare challenge his iron-fisted rule.
Jak obrazowo pokazuje dzisiejsza rezolucja, Łukaszenko wzmógł prześladowania i szykanowanie tych, którzy ośmielają się sprzeciwić jego rządom żelaznej ręki.

Context sentences for "persecution" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is important that we protect all religious communities from persecution.
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
EnglishPresident Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
Prezydent Janukowycz i jego władze muszą skończyć z tym prześladowaniem.
EnglishSignificantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
Co istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.
EnglishThe persecution of Christians in Eritrea is a subject I know you are familiar with.
Wiem, że kwestia prześladowania chrześcijan w Erytrei jest panu znana.
EnglishIn Sudan, persecution of Christians has been taking place for years in Darfur.
W sudańskim Darfurze od wielu lat trwają prześladowania chrześcijan.
EnglishYesterday, in this Chamber, we debated the subject of the persecution of Christians.
Wczoraj debatowaliśmy w tej Izbie na temat prześladowania chrześcijan.
EnglishWe cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Nie możemy tolerować tego strasznego, odrażającego prześladowania pani Ebadi.
EnglishThese deficiencies take their toll both on Member States and on the victims of persecution.
Te braki są szkodliwe zarówno dla państw członkowskich, jak i dla ofiar prześladowań.
EnglishChristians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
Chrześcijanie poddawani są kampanii prześladowań, poniżania, wykorzystywania i mordu.
EnglishChina should cease all forms of persecution of the Tibetan people.
Chiny powinny zaprzestać wszelkich form prześladowania ludności tybetańskiej.
EnglishWe demand an end to persecution for political and trade-union activity.
Żądamy zakończenia prześladowań za działalność polityczną i związkową.
EnglishIt saddens me that the persecution of Christians continues in our world to this day.
Martwi mnie to, że prześladowanie chrześcijan trwa po dziś dzień.
EnglishInvestigation of this matter must not be a pretext for further persecution of the opposition.
Dochodzenie w tej sprawie nie powinno być pretekstem do dalszych prześladowań opozycji.
EnglishWe are well aware that the persecution of Christians exists in many countries.
Wiemy dobrze, że w wielu krajach prześladuje się chrześcijan.
EnglishWe also need to fulfil our duty to receive people who are fleeing persecution and war.
Musimy również wypełnić nasz obowiązek przyjęcia ludzi uciekających przed prześladowaniami i wojną.
EnglishReligious persecution, in particular of Christians and Buddhists, is the order of the day.
Prześladowania religijne, w szczególności chrześcijan i buddystów, są tam na porządku dziennym.
EnglishMay this resolution be a lesson for a new generation which has not experienced persecution.
Niech ta rezolucja stanie się nauką dla nowego pokolenia, które nie doświadczyło prześladowań.
EnglishBuddhist monks have long been the target of a special kind of persecution.
Od dawna szczególnym celem prześladowań są mnisi buddyjscy.
EnglishPeople are becoming victims of persecution because of their religion.
Ludzie padają ofiarą prześladowań ze względu na swoje wyznanie.
EnglishThere have been several references to the freedom of religion and the persecution of Christians.
Wiele osób mówiło o wolności religii i prześladowaniach chrześcijan.