"persevere in" translation into Polish

EN

"persevere in" in Polish

See the example sentences for the use of "persevere in" in context.

Similar translations for "persevere in" in Polish

to persevere verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "persevere in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not see significant progress being made by Russia, but we shall persevere.
Nie widzę, by Rosja poczyniła znaczące postępy, ale będziemy nadal naciskać.
EnglishWe must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
Musimy na pewno wytrwać w naszych staraniach o uproszczenie różnych systemów podatkowych.
EnglishWe still have a long way to go though, so what we must do now is persevere.
Przed nami jednak ciągle jeszcze daleka droga i musimy na niej wytrwać.
EnglishWill the Commission persevere in trying to find a technical solution to the current problems?
Czy Komisja nie ustanie w poszukiwaniu technicznego rozwiązania obecnych problemów?
EnglishThis might not be easy, but persevere - it will be worth it.
Możesz napotkać pewne trudności, ale bądź wytrwały – naprawdę warto.
EnglishWe must persevere until we succeed in bringing about the withdrawal of this iniquitous bill.
Musimy działać wytrwale, dopóki nie doprowadzimy do wycofania tego rażąco niesprawiedliwego projektu ustawy.
EnglishThe only solution for overcoming these challenges is to persevere with the appropriate measures.
Jedynym rozwiązaniem pozwalającym sprostać tym wyzwaniom jest konsekwentne stosowanie odpowiednich środków.
EnglishThe Commission, too, had doubts about how long we would actually persevere with regard to the establishment of this new institution.
Także Komisja wątpiła długo, czy wytrwamy w dążeniu do ustanowienia tej nowej instytucji.
EnglishMrs Wallström, you have been working on this for years, you are starting to make headway, and you have to persevere.
Pani komisarz Wallström! Pracowała pani nad tym od lat, wyznacza pani drogę w przyszłość i musi pani wytrwać.
EnglishI am also calling on you to persevere in your attempts to extend preventive measures and healthcare provision.
Wzywam Państwa również do wytrwania w wysiłkach na rzecz rozszerzenia środków zapobiegawczych i świadczeń zdrowotnych.
EnglishWe just have to persevere."
Powiedział mi: "Możemy zwyciężyć na drodze militarnej.
EnglishTo persevere is diabolical.
EnglishI would refer the Council and the Commission to a wellknown Dutch saying: it is better to stop half way than to persevere in an error.
Chciałbym zwrócić uwagę Rady i Komisji na dobrze znane holenderskie powiedzenie: lepiej zatrzymać się w połowie drogi niż dalej popełniać błędy.
EnglishI regret that such an objective still seems far from becoming reality and I hope Europe and Japan will persevere in their efforts to attain it.
Żałuję, że ten cel nadal wydaje się daleki od realizacji i mam nadzieję, że Europa i Japonia nie będą ustawać w wysiłkach, aby go osiągnąć.
EnglishUnless you persevere with a hard line in your proposals on emissions trading, I believe you will destroy a very important instrument.
Jeżeli Komisja nie wytrwa przy zdecydowanym stanowisku zawartym w jej wnioskach w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, moim zdaniem doprowadzi do zniszczenia bardzo ważnego instrumentu.
English(FR) Mr President, it is now 18 June and as a Frenchman I am consumed with the call from London: resist, continue, persevere and never give up.
(FR) Panie przewodniczący! Obecnie jest 18 czerwca i jako Francuz jestem wyczerpany wezwaniami z Londynu: przeciwstawcie się, kontynuujcie, wytrwajcie i nigdy się nie poddawajcie.
EnglishI therefore believe we must persevere with the simplification of rules for SMEs patiently and rigorously, and trust that our efforts will somehow bring the expected result.
Uważam zatem, że musimy wytrwale, cierpliwie i rygorystycznie upraszczać przepisy dla MŚP oraz wierzyć, że nasze wysiłki przeniosą oczekiwane rezultaty.
EnglishStill, we must persevere in the hope that perhaps common sense and a humanistic attitude will at last prevail and that the Somali people eventually will see more peaceful and prosperous days.
Mimo wszystko jednak musimy trwać w nadziei, że być może zdrowy rozsądek i ludzkie podejście w końcu przeważą i naród Somalii wreszcie ujrzy perspektywę życia w pokoju i dobrobycie.
EnglishIf we persevere now, then the European Union will dominate this market for decades to come, hence this appeal to the European manufacturers to abandon the trenches and go on the offensive.
Jeżeli będziemy kontynuować nasze wysiłki, Unia Europejska zdominuje ten rynek na całe dziesięciolecia. Stąd apel do europejskich producentów, by wyszli z okopów i przeszli do ofensywy.

Other dictionary words

English
  • persevere in

Moreover, bab.la provides the English-Hindi dictionary for more translations.