"Persia" translation into Polish

EN

"Persia" in Polish

PL

EN Persia
volume_up
{proper noun}

1. geography

Persia
volume_up
Persja {pr.n.}
Persia, as we all know, was one of the great civilisations of our continent and this world.
Persja, jak wszyscy wiemy, była jedną z wielkich cywilizacji naszego kontynentu i całego świata.
This shows that Iran/Persia has an ancient tradition of tolerance, not only towards different religions but also towards the many peoples comprising its large empire.
Dowodzi to, że Iran/Persja ma starożytną tradycję tolerancji, nie tylko wobec różnych religii, ale także w stosunku do licznych ludów składających się na jej wielkie imperium.

Synonyms (English) for "Persia":

Persia

Context sentences for "Persia" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;
Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;
EnglishThe ram which thou sawest, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia.
Ten baran, któregoś widział mającego dwa rogi, są królowie, Medski i Perski.
EnglishHe's already at war with the Iranians, with the king of Persia.
Trwała już wtedy wojna z Irańczykami, z królem Persji.
Englishand now will I return to fight with the prince of Persia: and when I go forth, lo, the prince of Greece shall come.
Potem się wrócę, abym walczył z książęciem Perskim, a gdy odejdę, oto książę Grecki przyciągnie.
EnglishNow after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,
A po tych sprawach za królowania Artakserksesa, króla Perskiego, Ezdrasz, syn Sarajasza, syna Azaryjaszowego, syna Helkijaszowego,
Englisheven those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshbazzar, the prince of Judah.
A wyniósł je Cyrus, król Perski, przez ręce Mitrydatesa podskarbiego, który je pod liczbą oddał Sesbasarowi, książęciu Judzkiemu.
EnglishThen ceased the work of the house of God which is at Jerusalem; and it ceased until the second year of the reign of Darius king of Persia.
A tak ustała robota około domu Bożego, który był w Jeruzalemie, i zaniechano jej aż do wtórego roku królestwa Daryjusza, króla Perskiego.
EnglishAnd them that had escaped from the sword carried he away to Babylon; and they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia:
A tych, którzy uszli miecza, przeniósł do Babilonu; i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla Perskiego;
EnglishPersia and Lud and Put were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mężowie waleczni twoi; tarcz i przyłbicę zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.
EnglishAnd this day will the princesses of Persia and Media who have heard of the deed of the queen say [the like] unto all the king's princes.
Owszem dzisiaj toż rzeką księżny Perskie i Medskie, (które słyszały postępek królowej) wszystkim książętom królewskim, a będzie dosyć wzgardy i waśni.
English"Thus said Cyrus, king of Persia, 'All the kingdoms of the earth have the Lord God of heaven given thee, and he has charged me to build him a house in Jerusalem.
"Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie.
Englishand hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
Nadto przenajmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla Perskiego, aż do królowania Daryjusza, króla Perskiego.
EnglishThus saith Cyrus king of Persia, All the kingdoms of the earth hath Jehovah, the God of heaven, given me; and he hath charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.
Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski; i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie.
Englishin the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;
Roku trzeciego królowania swego sprawił u siebie ucztę na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, na hetmanów z Persów i z Medów, na przełożonych i na starostów onych krain,