"persisted in" translation into Polish

EN

"persisted in" in Polish

See the example sentences for the use of "persisted in" in context.

Similar translations for "persisted in" in Polish

to persist verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "persisted in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe antihypertensive effect of a single dose of the combination persisted for 24 hours.
Przeciwnadciśnieniowe działanie pojedynczej dawki leku złożonego utrzymuje się w ciągu 24 godzin.
EnglishThis situation has persisted since the creation of the agency in 2008.
Sytuacja ta utrzymuje się od czasu utworzenia Agencji w 2008 roku.
EnglishI do not actually understand why the Commission persisted in tabling these proposals on 28 May.
Właściwie nie rozumiem, dlaczego Komisja nalegała na przedłożenie tego wniosku w dniu 28 maja.
EnglishThey persisted. ~~~ And Nathan went directly to the community.
Naciskali, a Nathan zwrócił się bezpośrednio do społeczności.
EnglishThe antihypertensive effect of a single dose of the combination persisted for 24 hours.
Działanie przeciwnadciśnieniowe po podaniu pojedynczej dawki produktu złożonego utrzymywało się przez 24 godziny.
EnglishThis persisted all the way into and through the Renaissance.
Ten statut utrzymywał się jeszcze w późnym renesansie.
EnglishNeutropenia persisted for a median of 13 days.
Mediana czasu utrzymywania się neutropenii wynosiła 13 dni.
EnglishThe benefit of prasugrel was apparent within the first 3 days and it persisted to the end of study.
Korzyści ze stosowania prasugrelu były zauważalne już w ciągu pierwszych 3 dni i utrzymywały się do momentu zakończenia badania.
EnglishWhy has this discrimination persisted so?
Dlaczego zatem owa dyskryminacja przetrwała?
EnglishThe mystery persisted for about 20 years.
EnglishEach Member State has constantly persisted in improving equal access to those who need it the most.
Każde państwo członkowskie może nieustannie dokładać starań w celu zapewnienia większych możliwości równego dostępu tym, którzy go najbardziej potrzebują.
English(HU) Tomorrow at 15.00, I am holding a press conference about the human rights crisis situation that has persisted since 2006.
(HU) Jutro o godzinie 15.00 organizuję konferencję prasową na temat kryzysu w dziedzinie praw człowieka, który trwa od 2006 roku.
EnglishThe higher risk for bleeding events in subjects treated with prasugrel persisted up to 7 days from the most recent dose of study drug.
Większe ryzyko krwawienia u pacjentów leczonych prasugrelem utrzymywało się do 7 dni od przyjęcia ostatniej dawki badanego leku.
EnglishDespite claims of a more social Europe, they persisted in advocating a route towards deregulation, privatisation or the flexicurity concept.
Mimo deklarowanego poparcia dla idei bardziej socjalnej Europy, kandydaci upierali się przy deregulacji, prywatyzacji i przy modelu flexicurity.
EnglishBy forming his own government of national unity, the putschist Roberto Micheletti has persisted in his illegal and authoritarian activities.
Powołując własny rząd jedności narodowej, przywódca puczu Roberto Micheletti utwierdził się w swych niezgodnych z prawem i autorytarnych działaniach.
EnglishThe suppression of bone turnover markers was evident by 3 months and persisted throughout the 36-month observation period in a sub-study of the PEARL study.
Tłumienie markerów przemiany kostnej było wyraźne po 3 miesiącach i utrzymywało się w ciągu 36- miesięcznego okresu obserwacji w badaniu PEARL.
EnglishMembers who took the floor earlier persisted in quoting the figure of 40% of GDP because that is the proportion of Afghanistan's GDP that is allegedly generated by the production of narcotics.
Moi szacowni przedmówcy z uporem powtarzali liczbę 40% PKB, bo tyle PKB Afganistanu rzekomo pochodzi z produkcji narkotyków.
EnglishIn single dose post-operative dental pain trials, the onset of analgesia occurred within 45 minutes and persisted for as long as 24 hours after dosing.
W badaniach z pojedynczą dawką w bólu po zabiegach stomatologicznych, początek działania przeciwbólowego występował w ciągu 45 minut i utrzymywał się przez 24 godziny po podaniu dawki.
EnglishThus, beyond 3 months of treatment, the benefit observed in the clopidogrel + ASA group was not further increased, whereas the risk of haemorrhage persisted (see section 4.4).
Zatem powyżej 3 miesięcy leczenia korzyść obserwowana w grupie klopidogrel+ASA nie zwiększała się dalej, podczas gdy ryzyko krwotoku utrzymywało się (patrz punkt 4. 4).
EnglishIn the posterior segment, there were vitreal cell infiltration and floaters, which also tended to be dose-dependent and generally persisted to the end of the treatment period.
W odcinku tylnym występowały nacieki komórkowe i męty w ciele szklistym, które również miały tendencję do zależności od dawki i na ogół utrzymywały się do końca okresu leczenia.

Other dictionary words

English
  • persisted in

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.