EN

persistent {adjective}

volume_up
These persistent and courageous women represent a huge force for change.
Te wytrwałe i odważne kobiety reprezentują wielką siłę sprawczą zmian.
There are no magic recipes for finding absolutely effective solutions to such tragedies, but there are persistent and determined policies.
Nie istnieje magiczna recepta na skuteczne rozwiązania dla takich tragedii, lecz istnieją wytrwałe i stanowcze polityki.
These are concrete, specific and recent examples of how our work to defend human rights is continuous, persistent and solid.
Są to konkretne, szczególne i świeże przykłady tego, że dziedziną obrony praw człowieka zajmujemy się nieprzerwanie, wytrwale i konkretnie.

Synonyms (English) for "persistent":

persistent

Context sentences for "persistent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSebivo can cause persistent unexplained muscle weakness or muscle pain (myopathy).
Lek Sebivo może powodować uporczywe, niewyjaśnione osłabienie mięśni lub ból mięśni
EnglishPersistent severe myelosuppression, may result in superinfection or haemorrhage.
Przetrwałe ciężkie zaburzenie czynności szpiku może prowadzić do nadkażeń i krwawień.
EnglishTreatment of persistent neutropenia (ANC ≤ 1.0 x 109/ l) in patients with advanced HIV
Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1, 0 x 109/ l) u pacjentów z zaawansowanym
EnglishIts greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Jego największą wadą jest utrzymujący się brak bezpieczeństwa na dużych obszarach kraju.
EnglishIf persistent vomiting occurs, you should contact your doctor immediately.
Jeśli utrzymują się wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
EnglishAs a result, women are more affected than men by persistent poverty.
Skutkiem tego kobiety stają się częściej niż mężczyźni ofiarami trwałego ubóstwa.
EnglishThis reduction has been due to systematic and persistent action by the government.
Powodem tego ograniczenia są systematyczne i ciągłe działania rządu.
EnglishHowever, in order to make this possible, a number of persistent problems need to be overcome.
Aby jednak to umożliwić, trzeba przezwyciężyć wiele nierozwiązanych problemów.
Englishagainst leukaemia to prevent persistent viraemia and clinical signs of the related disease.
przeciwko panleukopenii kotów, w celu obniżenia śmiertelności i ograniczenia objawów
EnglishTreatment should be stopped if there are persistent increases in liver enzymes.
W przypadku utrzymującego się podwyższenia poziomu enzymów wątrobowych leczenie należy przerwać.
EnglishI wished to take a stand against the ever-persistent use of nuclear power.
Chciałam zająć stanowisko przeciwko wciąż utrzymującemu się wykorzystaniu energii jądrowej.
EnglishThese persistent and courageous women represent a huge force for change.
Te wytrwałe i odważne kobiety reprezentują wielką siłę sprawczą zmian.
EnglishPersistent aggression in patients with moderate to severe Alzheimer's dementia
Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu Alzheimer’ a w stopniu umiarkowanym do ciężkiego
EnglishAlthough less common, elevations in bilirubin appeared to be more persistent.
Podwyższone stężenia bilirubiny, chociaż występowały rzadziej, wydawały się być bardziej trwałe.
EnglishI view that as a particularly persistent problem and one that cannot be resolved just like that.
Uważam to za problem szczególnie uporczywy i niedający się prosto rozwiązać.
EnglishI mean, it's the people there who are so hardworking, persistent, creative, empowered.
Mam na myśli tych ludzi, którzy tak ciężko pracują.; wytrwałych, kreatywnych, zainspirowanych.
EnglishSevere, persistent or bloody diarrhoea associated with abdominal pain or fever, which can be a
ciężkich, uporczywych lub krwawych biegunek, z jednoczesnym bólem brzucha lub gorączką,
EnglishThe data show a persistent gap between pay for men and women.
Z danych wynika, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się.
Englishagainst leukaemia to prevent persistent viraemia and clinical signs of the related disease.
przeciwko białaczce kotów, celem zapobiegania przetrwałej wiremii i objawom klinicznym tej
Englishimmediately, if you have severe or persistent diarrhoea, nausea, loss of appetite, or vomiting
natychmiast, jeśli występuje ciężka lub uporczywa biegunka, nudności, utrata apetytu lub