"persistent cough" translation into Polish

EN

"persistent cough" in Polish

See the example sentences for the use of "persistent cough" in context.

Similar translations for "persistent cough" in Polish

persistent adjective
to persist verb
cough noun
Polish
to cough verb

Context sentences for "persistent cough" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English., persistent cough,
Pacjentów należy poinstruować, aby zgłaszali się do lekarza w przypadku pojawienia się objawów ne
EnglishThe safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.
Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.
Englishchest pain or persistent and severe cough; irregular or rapid heartbeat; shortness of breath,
moczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych.
EnglishIf symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy
EnglishIf symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, mild fever), or any other infection appear during or after therapy tell your doctor immediately.
ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.
EnglishIf symptoms of tuberculosis (persistent cough, weight loss, listlessness, fever), or any other infection appear during therapy notify your doctor immediately.
Jeśli wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, gorączka) lub jakiekolwiek inne zakażenie w czasie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.
EnglishDuring or after treatment with MABTHERA If you develop symptoms suggestive of infections, such as fever, persistent cough, weight loss, or listlessness, seek medical attention immediately.
Jeśli pojawią się objawy sugerujące wystąpienie zakażenia, takie jak: gorączka, uporczywy kaszel, utrata masy ciała lub apatia, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
EnglishThe ramipril active substance may induce persistent dry cough, while the hydrochlorothiazide active substance may lead to worsening of glucose, lipid and uric acid metabolism.
Substancja czynna ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy substancja czynna hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu moczowego.

Other dictionary words

English
  • persistent cough

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.