"persistent infection" translation into Polish

EN

"persistent infection" in Polish

See the example sentences for the use of "persistent infection" in context.

Similar translations for "persistent infection" in Polish

persistent adjective
to persist verb
infection noun
to infect verb

Context sentences for "persistent infection" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English12-month persistent infection (secondary endpoint) HPV-16 and/ or 18* HPV-16 HPV-18
12- miesięczne przetrwałe zakażenie (drugorzędowy punkt końcowy) HPV- 16 i (lub) 18 * HPV- 16 HPV- 18
EnglishTwelve-month persistent infection was evaluated as additional efficacy endpoint.
Dodatkowym kryterium oceny skuteczności było przetrwałe zakażenie utrzymujące się przez dwanaście miesięcy.
EnglishFor the 12 month definition of persistent infection, efficacy against HPV 16 was 100.0 % (95 % CI:
W odniesieniu do 12 miesięcznej definicji zakażenia przewlekłego, skuteczność przeciw HPV 16, wynosiła 100, 0 % (95 % CI:
EnglishIn study 007 the efficacy of Cervarix against 12-month persistent HPV-16/ 18 infection was 100 % (95 % CI:
W badaniu 007 skuteczność szczepionki Cervarix w odniesieniu do przetrwałego 12- miesięcznego zakażenia HPV- 16/ 18 wyniosła 100 % (95 % CI:
EnglishThere were sixteen cases of persistent HPV-16 infection, and five cases of persistent HPV-18 infection, all in the control group.
Zaobserwowano 16 przypadków przetrwałego zakażenia HPV- 16 i pięć przypadków przetrwałego zakażenia HPV- 18; wszystkie te przypadki wystąpiły w grupie kontrolnej.
EnglishFor HPV-18, the difference between the vaccine and control groups was not statistically significant for CIN2+ and 12 month persistent infection (TVC-1 cohort).
Dla HPV- 18 różnica pomiędzy grupą zaszczepioną a grupą kontrolną nie była znamienna statystycznie dla CIN2+ i 12- miesięcznego przetrwałego zakażenia (kohorta TVC- 1).

Other dictionary words

English
  • persistent infection

More translations in the Chinese-English dictionary.