"persistent problems" translation into Polish

EN

"persistent problems" in Polish

See the example sentences for the use of "persistent problems" in context.

Similar translations for "persistent problems" in Polish

persistent adjective
to persist verb
problems noun
problem noun
problem adjective

Context sentences for "persistent problems" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, in order to make this possible, a number of persistent problems need to be overcome.
Aby jednak to umożliwić, trzeba przezwyciężyć wiele nierozwiązanych problemów.
EnglishThese would be ways of bringing in revenue to combat poverty and other persistent economic and social problems.
Z nich można by przecież pozyskać środki na walkę z ubóstwem i innymi uporczywymi problemami gospodarczymi i społecznymi.
EnglishOther energy sources, such as nuclear power, should not be discarded, but the persistent problems of waste management and high construction costs have yet to be solved.
Inne źródła energii, takie jak energia jądrowa, nie powinny być odrzucone, ale należy rozwiązać wciąż istniejące problemy związane z zarządzaniem odpadami i wysokimi kosztami budowy.
EnglishWe speak of European Union expectations and standards, but meanwhile there are persistent problems within the EU itself with regard to democracy and human and minority rights.
Mówimy o oczekiwaniach i standardach Unii Europejskiej, a tymczasem w samej UE mamy do czynienia z długotrwałymi problemami, dotyczącymi demokracji praw człowieka i praw mniejszości.
EnglishOn the other hand, it is impossible to ignore persistent problems in the area of respect for human rights, especially the rights of minorities and women, and the suppression of freedom of religion.
Niemniej jednak nie sposób ignorować ciągłych problemów w obszarze poszanowania praw człowieka, w szczególności praw mniejszości i kobiet, oraz tłumienia wolności religii.

Other dictionary words

English
  • persistent problems

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.