"persisting in" translation into Polish

EN

"persisting in" in Polish

See the example sentences for the use of "persisting in" in context.

Similar translations for "persisting in" in Polish

persisting adjective
to persist verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "persisting in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not just need more public-private partnerships: that is persisting with failure.
Nie potrzebujemy tylko więcej partnerstw publiczno-prywatnych; one konsekwentnie zawodzą.
EnglishBy all of us persisting, men and women, we should achieve genuine equality between men and women.
Dzięki uporowi nas wszystkich, mężczyzn i kobiet, uda nam się osiągnąć prawdziwą równość kobiet i mężczyzn.
EnglishI believe that persisting diferences in this field constitute the main obstacle to the equal treatment of students. .
Wierzę, że utrzymujące się różnice w tej dziedzinie stanowią główną przeszkodę w równym traktowaniu studentów.
EnglishThese problems are, on the one hand, linked to the economics of rail and the persisting financial weakness of some actors.
Problemy te są, z jednej strony, związane z gospodarką kolei i utrzymującymi się problemami finansowymi niektórych podmiotów.
EnglishNevertheless, despite the opposition of three of the larger Member States - France, Germany and Austria - the Commission is persisting.
Jednak pomimo sprzeciwu trzech dużych państw członkowskich - Francji, Niemiec i Austrii - Komisja nie zmienia stanowiska.
EnglishPersisting with the failed Stability and Growth Pact has relatively little to do with the sensible coordination of economic policy.
Upieranie się przy pakcie na rzecz stabilności i wzrostu ma niewiele wspólnego z sensownym koordynowaniem polityki gospodarczej.
EnglishThe effects of the economic and financial crisis are persisting well beyond what we might have hoped, with ever more serious social repercussions.
Skutki kryzysu gospodarczo-finansowego znacznie przekraczają nasze prognozy, ponieważ obejmują coraz poważniejsze następstwa społeczne.
EnglishFor these reasons, persisting with such a policy is arguing for a continued worsening of the socio-economic situation for millions of people.
Dlatego kontynuowanie takiej polityki jest równoznaczne z zachęcaniem do dalszego pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej milionów obywateli.
EnglishThe role of France in this matter is also regrettable, as it preferred military intervention to persisting with diplomatic channels.
Rola Francji w tej sprawie jest również godna ubolewania, bowiem Francja wolała interwencję wojskową od twardego obstawania przy rozwiązaniach dyplomatycznych.
English. - (DE) Mr President, the military junta in Burma is persisting in its attempts to isolate the country and its people from the rest of the world.
autor. - (DE) Panie przewodniczący! Junta wojskowa w Birmie upiera się przy swoich próbach odizolowania kraju i jego mieszkańców od reszty świata.
EnglishPersisting with a polarising attitude now the United States Government has chosen a different approach to Russia is counterproductive.
Utrzymywanie podejścia zmierzającego do polaryzacji teraz, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych obrał inną strategię wobec Rosji, przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.
EnglishBut why is this situation persisting, and why are the underlying transactions in a situation broadly similar to that of last year?
Dlaczego jednak sytuacja ta nadal utrzymuje się i dlaczego sytuacja związana z operacjami leżącymi u podstaw jest zasadniczo zbliżona do tej, jaka miała miejsce w ubiegłym roku?
EnglishThis is the heart of the issue, because we do not understand the point of persisting with a review of instruments that everyone thinks are useful and are working well.
Jest to bardzo ważne, ponieważ nie rozumiemy dlaczego nalega się na przegląd działań, które wszyscy uważają za przydatne i działające prawidłowo.
EnglishPersisting in this course of action will inevitably lead to an intensification of the social struggle which has been raging throughout Europe, including Portugal.
Dalsze zmierzanie w tym kierunku nieuchronnie doprowadzi do zwiększenia niepokojów społecznych rozlewających się po Europie, dotykających tez Portugalii.
EnglishIn this trial, the definition of PHN was clinically significant zoster-associated pain persisting or appearing at least 90 days after the onset of rash.
W badaniu tym, PHN zdefiniowano jako znaczący klinicznie ból w przebiegu półpaśca, który utrzymuje się lub pojawia w okresie przynajmniej 90 dni po wystąpieniu wysypki.
EnglishThese are EU strategies and policies which have contributed to the current crisis that we are experiencing, and persisting with them will inevitably exacerbate this crisis.
Wspomniane strategie i polityki UE przyczyniły się do doświadczanego przez nas obecnie kryzysu, a upieranie się przy nich kryzys ten nieuchronnie pogłębi.
EnglishWe are all aware that Libya is persisting in a dictatorial regime, and is systematically violating international conventions on fundamental rights and freedoms.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że w Libii nadal panuje dyktatorski reżim, który systematycznie narusza postanowienia międzynarodowych konwencji w sprawie podstawowych praw i swobód.
EnglishBut it does mean persisting in the face of their inevitable annoyance when, for example, we want them to explain things to us in language that we can actually understand.
Ale to znaczy, że trzeba być wytrwałym w obliczu nieuniknionej irytacji, kiedy na przykład chcemy, żeby eksperci wytłumaczyli nam pewne sprawy językiem, jaki jesteśmy w stanie zrozumieć.
Englishthe failure to properly tackle unemployment, by persisting in channelling huge sums to support the financial sector, without paying the same attention to the productive sectors.
zaniechanie właściwego rozwiązania problemu bezrobocia poprzez uporczywe kierowanie ogromnych kwot na wsparcie sektora finansowego, bez poświęcania tej samej uwagi sektorom produkcyjnym.
EnglishLooking further ahead, on the basis of the Governing Council’s analysis and assessment, global economic weakness and very sluggish domestic demand are seen as persisting in the next few quarters.
Na podstawie bieżącej analizy i ocen Rady Prezesów przewiduje się, że w nadchodzących kwartałach sytuacja gospodarcza na świecie będzie niedobra, a popyt wewnętrzny – bardzo słaby.

Other dictionary words

English
  • persisting in

Search for more words in the Chinese-English dictionary.