"person does" translation into Polish

EN

"person does" in Polish

See the example sentences for the use of "person does" in context.

Context sentences for "person does" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst, does one person have the right to decide about another person's life?
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
EnglishBut anyway, not only does this person take on special meaning, you focus your attention on them.
Obiekt uczuć nabiera specjalnego znaczenia. ~~~ Skupiasz na niej uwagę.
EnglishNow, interesting that no single person does that, or at least can admit to being so anal as to do it.
To ciekawe, że nikt się nie przyznaje do tak chorobliwej skrupulatności.
EnglishAnd most important, a wise person does this improvising and rule-bending in the service of the right aims.
I co najważniejsze mądra osoba improwizuje i nagina zasady w służbie słucznym celom.
EnglishWe tell our stories, and a person without a story does not exist.
Opowiadamy nasze opowieści, bo osoba bez opowieści nie istnieje.
EnglishAnd an insane person does not know what an impossible task is."
A osoba szalona nie wie co to rzecz niemożliwa do osiągnięcia.
EnglishIt works on one person, but does not work on another.
Działa on w przypadku jednej osoby, a nie działa w przypadku innej.
EnglishIf there is one person here who does not have the right to criticise Mrs Göncz, then that person is Mrs Morvai.
Jeśli więc jest tu osoba, która nie ma prawa krytykować pani poseł Göncz, to tą osobą jest pani poseł Morvai.
EnglishThe other explanation is that the person does have the disease -- that's unlikely -- but the test gets it right, which is likely.
Albo: dana osoba jest chora - co jest mało prawdopodobne - i test podaje prawidłowy wynik, co jest bardzo prawdopodobne.
EnglishI think that, if a person does not make a good impression on his or her own Members there should be little chance of that person being posted abroad.
Uważam, że jeśli ktoś nie zrobi dobrego wrażenia na posłach do PE, to powinien mieć niewielkie szanse na oddelegowanie zagranicę.
EnglishA good neighbour is a person who is friendly, does not interfere unduly with one's affairs, but is willing to extend the hand of friendship in time of need.
Dobry sąsiad jest osobą przyjacielską, nie wtrąca się niepotrzebnie w cudze sprawy, ale jest skłonny wyciągnąć przyjazną dłoń, gdy sąsiad jest w potrzebie.
EnglishName, address, nationality and signature - I fully agree that this should be sufficient in order to ensure that the person who signs does exist and has not signed twice.
Nazwisko, adres, narodowość i podpis - zgadzam się w pełni, że to powinno wystarczyć w celu zapewnienia, że osoba podpisująca się istnieje i nie podpisywała się dwa razy.
EnglishI will say to Mr Cohn-Bendit that it takes a lot more courage to take a step towards the other person than it does to fuss about on your seat and act the prophet of doom.
Zwracam się do posła Cohn-Bendita - o wiele więcej odwagi wymaga wyciągnięcie ręki do drugiej osoby, aniżeli robienie zamieszania ze swojego miejsca i odgrywanie wieszcza.

Other dictionary words

English
  • person does

Search for more words in the English-Dutch dictionary.