"person responsible" translation into Polish

EN

"person responsible" in Polish

See the example sentences for the use of "person responsible" in context.

Similar translations for "person responsible" in Polish

person noun
responsible adjective

Context sentences for "person responsible" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe killing of Mr Kato has to be investigated thoroughly, and the person or persons responsible have to be brought to justice.
Należy przeprowadzić dogłębne śledztwo w sprawie zabójstwa Davida Kato i postawić osoby odpowiedzialne przed sądem.
EnglishTo such a point, in fact, that while I was there, I talked to the person responsible for gaining access for humanitarian convoys.
Do takiego stopnia, że gdy tam byłem, rozmawiałem z osobą odpowiedzialną za dostęp do konwojów z pomocą humanitarną.
EnglishA product containing nanomaterials will therefore have to be notified by the person responsible and not the nanomaterial as such.
Zatem zgłoszeniu przez osobę odpowiedzialną podlegać będzie produkt zawierający nanomateriały, nie zaś sam nanomateriał.
EnglishThe person responsible for the comments has been freed, while the person responsible for the website has not yet been freed.
Osoba odpowiedzialna za te komentarze została uwolniona, jednak nadal nie wypuszczono na wolność osoby odpowiedzialnej za stronę internetową.
EnglishIt would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Dobrze byłoby, aby Unia miała osobę odpowiedzialną za tę właśnie stronę, czyli za dialog.
EnglishBaroness Ashton, the Commission needs to clarify the role of each DirectorateGeneral and indicate the person responsible for Arctic issues.
Pani baronesso Ashton! Komisja musi wyjaśnić role, jakie pełni każda z dyrekcji generalnych i wskazać osobę odpowiedzialną za sprawy Arktyki.
EnglishThe person responsible for this matter within the Commission, if you will kindly offer him your support, will be Commissioner and Vice-President Maroš Šefčovič.
Osoba odpowiedzialną za tę sprawę w Komisji będzie komisarz i wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič - polecam go waszemu poparciu.
EnglishIn such case its members should identify one of their number as its responsible contact person for their relations with the administration of the register.
W takich przypadkach ich członkowie powinni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę do kontaktów, odpowiedzialną za stosunki z administracją rejestru.
EnglishThe new law is blamed because it implies that there would be only one person appointed responsible for the management of the national mass media and telecommunications.
Nowa ustawa jest potępiana, ponieważ jej zapisy sugerują, że za zarządzanie krajowymi środkami masowego przekazu i telekomunikacją odpowiadać będzie tylko jedna osoba.
EnglishLadies and gentlemen, first of all, allow me to thank the person responsible for the report of the Committee on Constitutional Affairs, Mr Jáuregui Atondo, for his cooperation.
Panie i panowie! Przede wszystkim składam podziękowania za współpracę osobie odpowiedzialnej za sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych, posłowi Jáureguiemu Atondo.
EnglishInstead, they are pursued by debt recovery agencies without being able to put a stop to it and without being able to report or get hold of the person responsible for the crime.
Prześladują je natomiast agencje odzyskiwania długów, którego to procederu nie da się przerwać, jak również nie da się znaleźć osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo.
EnglishPatients and/ or parents or the legal responsible person must be able to follow directions regarding the administration of this medicinal product, their monitoring and care.
Pacjenci i (lub) ich rodzice lub opiekunowie prawni muszą być w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących podawania tego produktu leczniczego, kontroli i opieki nad pacjentem.
EnglishAs the person responsible for agriculture, I must say it was extremely encouraging that for the first time ever European agriculture was not blamed for the failure of the discussions.
Jako osoba odpowiedzialna za rolnictwo, muszę powiedzieć, że bardzo zachęcające było to, że po raz pierwszy nie obwiniano za brak postępów europejskiej polityki rolnej.
EnglishIt ensures better traceability of cosmetic products, identification of the person responsible, an information file with a description of the cosmetic product and the method of manufacture.
Zapewnia ponadto lepszą identyfikowalność produktów kosmetycznych, wskazanie osoby odpowiedzialnej, informacje zawierające opis produktu kosmetycznego oraz sposobu jego produkcji.

Other dictionary words

English
  • person responsible

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.