"person to person" translation into Polish

EN

"person to person" in Polish

See the example sentences for the use of "person to person" in context.

Similar translations for "person to person" in Polish

person noun
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "person to person" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA kind of induction, a kind of spread from person to person.
Inna możliwość, bardzo oczywista, to homofilia lub inaczej ptaki tworzące stado.
EnglishIt's that which is imitated, or information which is copied from person to person.
Albo informacja, która jest kopiowana pomiędzy ludźmi.
EnglishHere, what's spreading from person to person is not a behavior, but rather a norm: An idea is spreading.
I tutaj to, co przenosi się z osoby na osobę jest nie zachowanie, ale raczej norma. ~~~ Rozprzestrzenia się pogląd.
EnglishThat's something that's passed on from person to person.
To coś przekazywanego między ludźmi.
EnglishSo Scott was speaking person-to-person.
Scott komunikował się z jedną, konkretną osobą.
EnglishAnd we now have seen Tamiflu-resistant strains in both Vietnam in person-to-person transmission, and in Egypt in person-to-person transmission.
Są już szczepy odporne na Tamiflu, przenoszone z człowieka na człowieka w Wietnamie i w Egipcie.
EnglishAnd it sees multiple people in a scene, remembers where individual people are, and looks from person to person, remembering people.
Widzi różnych ludzi na scenie, zapamiętuje gdzie są poszczególne osoby i patrząc po ludziach zapamiętuje ich.
EnglishNow luckily, that particular virus, although very scary at the time, did not transmit from person to person very easily.
Mieliśmy to szczęście, że odmiana ta, która wtedy bardzo nas przerażała, nie przenosiła się łatwo z człowieka na człowieka.
EnglishThe hepatitis A virus can be passed from person to person in food and drink, or by swimming in water contaminated by sewage.
Wirus WZW typu A przenosi się z jednej osoby na drugą poprzez pokarm i napoje lub w trakcie pływania w skażonej ściekami wodzie.
EnglishThe amount of time VIAGRA takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour.
Czas, po którym występuje działanie leku VIAGRA jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.
EnglishThe hepatitis A virus can be passed from person to person in food and drink, or by swimming in water contaminated by sewage.
Wirus zapalenia wątroby typu A przenosi się z jednej osoby na drugą poprzez pokarm i napoje lub w trakcie pływania w wodzie zanieczyszczonej ściekami.
EnglishInformation that we copy from person to person, by imitation, by language, by talking, by telling stories, by wearing clothes, by doing things.
Informacja, która jest kopiowana między ludźmi przez naśladowanie, język, rozmowę, opowiadanie historii, noszenie ubrań, robienie różnych rzeczy.
EnglishThey can be transmitted from person-to-person contact, person-to-food-then-to-person contact, when somebody eats contaminated food, or they can be transmitted through the water.
Przez bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, kontakt z żywnością, gdy osoba zdrowa spożyje skażony pokarm, lub przez wodę.
EnglishA flu pandemic happens when a new strain of flu virus appears that can spread easily from person to person because people have no immunity (protection) against it.
Pandemia grypy wybucha, gdy pojawia się nowy szczep wirusa, który może łatwo przenosić się pomiędzy ludźmi, ponieważ nie są oni odporni na zakażenie.
EnglishI think this is a really vital contribution to person-to-person contacts and to raising horizons and, ultimately, to guaranteeing security in its wider sense.
Uważam, że to naprawdę bardzo ważny wkład w kontakty międzyludzkie i poszerzanie horyzontów, a docelowo też w zagwarantowanie bezpieczeństwa w szerszym tego słowa znaczeniu.
EnglishA flu pandemic happens when a new strain of flu virus appears that can spread easily from person to person because people have no immunity (protection) against it.
Pandemia grypy występuje wtedy, gdy pojawia się nowy szczep wirusa mogący z łatwością przenosić się z człowieka na człowieka, gdyż ludzie nie wykazują przeciwko niemu odporności (ochrony).
EnglishThe duration of treatment may vary depending on your disease as well as from person to person and your doctor will therefore discuss with you how long you will receive Erbitux.
Ponieważ czas leczenia różni się u pacjenta w zależności od choroby oraz różni się u poszczególnych osób, lekarz poinformuje pacjenta o planowanym czasie stosowania leku Erbitux.
EnglishA flu pandemic occurs when a new type (strain) of flu virus emerges that can spread easily from person to person because people have no immunity (protection) against it.
Pandemia grypy występuje wtedy, gdy pojawia się nowy typ (szczep) wirusa, mogący z łatwością przenosić się z człowieka na człowieka, gdyż ludzie nie wykazują przeciwko niemu odporności.
EnglishA flu pandemic happens when a new type (strain) of flu virus appears that can spread easily from person to person because people have no immunity (protection) against it.
Pandemia grypy występuje wtedy, gdy pojawia się nowy typ (szczep) wirusa, mogący z łatwością przenosić się z człowieka na człowieka, gdyż ludzie nie wykazują przeciwko niemu odporności.
EnglishNext, the need for improved mobility between partner countries and the European Union since there is no better way to promote European values than through sharing experience person to person.
Następnym elementem jest potrzeba poprawienia mobilności między krajami partnerskimi a Unią, ponieważ najlepszym sposobem promowania europejskich wartości jest osobista wymiana doświadczeń.

Other dictionary words

English
  • person to person

More translations in the English-Italian dictionary.