"personal" translation into Polish

EN

"personal" in Polish

EN

personal {adjective}

volume_up
personal
That means politically stable relations, personal safety and economic development.
Oznacza to politycznie stabilne stosunki, bezpieczeństwo osobiste i rozwój gospodarczy.
Your personal statement is of course recorded, in accordance with our Rules of Procedure.
Pańskie osobiste oświadczenie jest oczywiście nagrywane, zgodnie z Regulaminem.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
personal (also: intimate, private)
Sport activities also promote social cohesion, democracy and personal development.
Przedsięwzięcia sportowe promują też spójność społeczną, demokrację i rozwój osobisty.
In concluding my intervention, I would like to add a short personal note.
Kończąc moje wystąpienie, chciałbym dodać krótki komentarz osobisty.
I would like to thank you for your very committed personal contribution.
Chciałbym jeszcze podziękować za pana osobisty wkład w działania.
personal
Of course, we still have our political affinities and our personal friendship.
Oczywiście nadal mamy swoje polityczne sympatie i naszą osobistą przyjaźń.
Let me conclude by sharing with you a personal conviction.
Na zakończenie pragnę podzielić się z państwem moją osobistą opinią.
That is my personal duty and our collective responsibility.
Traktuję to jako swoją osobistą powinność i nasz wspólny obowiązek.
We're going to have a personal universe.
Każdy odnajdzie swój własny wszechświat.
An important innovation is the registration of all weapons in personal ownership.
Istotną innowacją jest rejestracja wszelkiej broni we własnym imieniu.
The third ingredient is to focus on inner development and personal growth.
Trzeci składnik to koncentracja na rozwoju wewnętrznym i własnym rozwoju.
I feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
Uważam, że to wielka szkoda, że pani poseł Gräßle oczywiście uważa, że należy stosować ataki personalne, które są naprawdę poniżej pasa.
personal (also: individual, nominal)
personal (also: private)
(PL) The case of Gilad Shalit has a particular, personal dimension.
(PL) Sprawa Gilada Szalita ma wymiar osobisty, personalny.
Sometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Czasem zajmowaliśmy się problemami, a czasem kwestiami personalnymi itp.
The question of the personal scope of the Posted Workers Directive could be addressed as part of the announced revision of the Posted Workers Directive.
Kwestią personalnego zakresu dyrektywy o delegowaniu pracowników można by się zająć w ramach zapowiedzianej zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników.
personal
personal (also: confidential, private, privy)
This is an opener for Brian Eno, and it's just kind of my personal interpretation of the music.
To jest okładka do muzyki Briana Eno, to jest moja prywatna interpretacja jego muzyki.
In my personal opinion, this research funding is being spent on a technology riddled with risk.
Moim prywatnym zdaniem fundusze przeznaczone na badania wykorzystuje się na technologie obarczone ryzykiem.
Your own thing, not personal property, my property, every time.
To jest twoje, nie prywatne, ale właśnie twoje.

Synonyms (English) for "person":

person

Context sentences for "personal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
EnglishYou must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
Musi pani zrozumieć, że nie mogę przedstawić mojej osobistej opinii w tej sprawie.
EnglishThe astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Każdy z astronautów trzymał dziesięć jedwabnych flag w osobistym wyposażeniu.
EnglishAs you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
" Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.
EnglishEducation is important for personal growth and better employment opportunities.
Edukacja jest istotna dla indywidualnego rozwoju i większych możliwości zatrudnienia.
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Moim zdaniem tę kwalifikowalność należy stosować wobec wszystkich państw członkowskich.
EnglishWe may be at the top of the list when it comes to influencing access to personal wealth.
Możemy być najważniejsi jeśli chodzi o otwieranie drzwi do osobistej zamożności.
EnglishMr President, I regard this as a question in the form of a personal accusation.
(FR) Panie Przewodniczący! To pytanie uznaję za formę zarzutu osobistego.
EnglishParamount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Najwyższą uwagę należy poświęcić sposobom rzeczywistego wykorzystania danych osobowych.
EnglishOf course we must defend personal rights, but without preying on people's fears.
Oczywiście musimy bronić praw osób, ale nie żerować na ludzkim strachu.
EnglishSpecial attention should be paid to the protection of passengers' personal data.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę danych osobowych pasażerów.
EnglishI could mention my own personal experience, if it would be of any interest.
Mógłbym wspomnieć o moim doświadczeniu, jeśli byłoby to dla kogokolwiek interesujące.
English. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
autor. -Pani przewodnicząca! Pragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
EnglishShe makes a great personal effort to be present at almost all the Commission meetings.
Dokłada wszelkich starań, by być obecną na wszystkich posiedzeniach Komisji.
EnglishWe do not know who the new president will be, although I do have a personal preference.
Nie wiemy, kto zostanie nowym prezydentem, choć ja sam mam swojego faworyta.
EnglishHowever, I am not expressing my personal point of view here, but that of this House.
Nie wyrażam tu jednak mojej osobistej opinii, ale opinię tego Parlamentu.
EnglishAn important innovation is the registration of all weapons in personal ownership.
Istotną innowacją jest rejestracja wszelkiej broni we własnym imieniu.
EnglishWe can offer people the grand continuity of experience and personal investment.
Możemy zaoferować ludziom ciągłość doświadczenia i osobistego wkładu.
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Czasem zajmowaliśmy się problemami, a czasem kwestiami personalnymi itp.
EnglishNonetheless, our legal set-up requires individual rights and personal data to be protected.
Niemniej nasz system prawny nakazuje ochronę praw jednostki i danych osobowych.