"personal comment" translation into Polish

EN

"personal comment" in Polish

See the example sentences for the use of "personal comment" in context.

Similar translations for "personal comment" in Polish

personal adjective
person noun
comment noun
to comment verb

Context sentences for "personal comment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr López Garrido, I have a personal comment: ideology and human rights do not mix.
Panie ministrze, osobista uwaga: im mniej ideologii w zakresie praw człowieka, tym lepiej.
English(DE) Madam President, I would like to make a personal comment on the basis of Article 145.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym przedstawić osobistą uwagę na podstawie artykułu 145.
English. - (FR) Mr President, I should like to begin with a brief personal comment.
komisarz. - (FR) Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od krótkiej uwagi osobistej.
EnglishBlue card questions on a personal comment under Rule 151 are not permitted.
Niebieskie kartki uprawniające do zadania pytania nie są dozwolone w przypadku uwag osobistych na mocy art. 151.
EnglishI have the right to make a personal comment under Rule 149.
Na podstawie art. 149 mam prawo wygłosić oświadczenie osobiste.
EnglishLet me finally make a brief, personal comment.
Proszę mi na koniec pozwolić na krótką osobistą uwagę.
EnglishI, too, would like to make a personal comment.
Ja również chciałbym dodać osobistą uwagę.
EnglishLet me make a personal comment.
Pozwolę sobie na uwagę natury osobistej.
EnglishLet me first make a personal comment.
EnglishIf I may be permitted to make a personal comment, I should like to thank you warmly for your, at all times, friendly and courteous approach to your work.
Jeżeli mogę poczynić uwagę osobistą, chciałabym gorąco podziękować za pańskie stale przyjazne i kurtuazyjne podejście do pracy.
EnglishI should like to make a brief personal comment: I sincerely hope that water will not cease to be a common resource and that it will be a right for all.
Proszę mi pozwolić na krótki osobisty komentarz: mam głęboką nadzieję, że woda nie przestanie być naszym wspólnym dobrem i że wszyscy będą mieć do niej prawo.
EnglishFinally, just a personal comment on the work of the Committee on Petitions: sending in a petition is, for many citizens, their only contact with the EU institutions.
Wreszcie, jedna osobista uwaga na temat prac Komisji Petycji: złożenie petycji jest dla wielu obywateli jedynym sposobem skontaktowania się z instytucjami UE.

Other dictionary words

English
  • personal comment

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.