"personal data protection" translation into Polish

EN

"personal data protection" in Polish

See the example sentences for the use of "personal data protection" in context.

Similar translations for "personal data protection" in Polish

personal adjective
person noun
data noun
protection noun
to protect verb

Context sentences for "personal data protection" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the past, personal data protection has been a recurrent issue.
W przeszłości niejednokrotnie powracała kwestia ochrony danych osobowych.
EnglishThe shortcomings identified in personal data protection and at Bratislava airport have been remedied.
Niedociągnięcia dotyczące ochrony danych na lotnisku w Bratysławie zostały usunięte.
EnglishEspecially important attention should be paid to personal data protection.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę danych osobowych.
EnglishDoes this negotiating mandate also provide for a general agreement on personal data protection?
Czy ten mandat negocjacyjny przewiduje też ogólne porozumienie dotyczące ochrony danych osobowych?
EnglishYou know that our Green Group has a very strong position concerning personal data protection.
Wiedzą państwo, że stanowisko naszej grupy Zielonych jest bardzo zdecydowane, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.
EnglishThe European Parliament attaches exceptional importance to ensuring the right level of personal data protection.
Parlament Europejski przywiązuje nadzwyczajną wagę do zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych.
EnglishThis includes areas such as personal data protection.
Dotyczy to m.in. sfery ochrony danych osobowych.
EnglishWe must stop this, but by means of a single approach not infringing the personal data protection of citizens.
Musimy położyć temu kres i to stosując indywidualne podejście, a nie naruszając ochronę danych osobowych obywateli.
EnglishHow is it possible that the Inspector General for Personal Data Protection does not have any authority to inspect church archives?
Jak to możliwe, że generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych nie przysługują żadne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do archiwów kościelnych.
EnglishThis is part of a broader Commission priority to see Ukraine establish a personal data protection regime in line with European standards.
Jest to część szerszego priorytetu Komisji, która chciałaby, by Ukraina wprowadziła system ochrony danych osobowych zgodny ze standardami europejskimi.
EnglishIn an ideal world, strict personal data protection is paramount but, in a terrorism-sick world, concessions must unfortunately be made.
W idealnym świecie ścisła ochrona danych osobowych ma najwyższą wagę, lecz w ogarniętym chorobą terroryzmu świecie należy niestety dopuścić pewne ustępstwa.
EnglishAs a consequence, on 4 November, the Commission adopted a communication on a comprehensive approach on personal data protection in the European Union.
W związku z tym w dniu 4 listopada Komisja przyjęła komunikat w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
EnglishIt was also necessary to guarantee personal data protection, to recognise the work done by victim support groups, and to explain how this system should affect motorists.
Należało również zagwarantować ochronę danych osobowych, uznać pracę grup wsparcia dla ofiar i wyjaśnić, jak system ma wpływać na kierowców.
EnglishI consider this regulation to be important; we should always take into consideration the consumer and I insist again on compliance with the personal data protection.
Uważam to rozporządzenie za istotne; powinniśmy zawsze brać pod uwagę konsumenta, dlatego jeszcze raz nalegam na stosowanie ochrony danych osobowych.
EnglishThis development of the use of information technology for tourist services requires a consumer and personal data protection framework for electronic bookings.
Taki rozwój stosowania technologii informacyjnych do usług turystycznych wymaga ram ochrony konsumentów i danych osobowych w zakresie rezerwacji elektronicznych.
EnglishHowever, it became equally clear that the EU needs a more comprehensive and more coherent approach in its policy for personal data protection for the EU and beyond.
Niemniej jednak stało się również jasne, że w polityce ochrony danych osobowych w UE i poza nią Unii potrzebne jest bardziej wszechstronne i spójne podejście.
EnglishIt must be said, however, that this strategy has a number of shortcomings, particularly in the area of personal data protection, as has been mentioned here several times.
Należy jednak stwierdzić, że ta strategia ma szereg niedostatków, zwłaszcza w obszarze ochrony danych osobowych, jak to już kilkakrotnie wspomniano tutaj.
EnglishThe part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.
EnglishIn this context, a European Union-United States agreement on personal data protection for persons could be important and we are working towards this.
W tym kontekście istotne znaczenie mogłoby mieć porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, i pracujemy nad tym.
EnglishConsumer confidence in the information society services depends on the quality of the electronic communication services, their security and the personal data protection.
Pewność konsumenta w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego zależy od jakości usług łączności elektronicznej, ich bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Other dictionary words

English
  • personal data protection

Search for more words in the English-Swahili dictionary.