"personal development" translation into Polish

EN

"personal development" in Polish

See the example sentences for the use of "personal development" in context.

Similar translations for "personal development" in Polish

personal adjective
person noun
development noun
development adjective

Context sentences for "personal development" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSport activities also promote social cohesion, democracy and personal development.
Przedsięwzięcia sportowe promują też spójność społeczną, demokrację i rozwój osobisty.
EnglishThat means politically stable relations, personal safety and economic development.
Oznacza to politycznie stabilne stosunki, bezpieczeństwo osobiste i rozwój gospodarczy.
EnglishThe third ingredient is to focus on inner development and personal growth.
Trzeci składnik to koncentracja na rozwoju wewnętrznym i własnym rozwoju.
EnglishThe second is the quest for lifelong personal development and integration into society.
Drugim jest dążenie do rozwoju osobowego przez całe życie i włączenie do społeczeństwa.
EnglishCreativity is also an important factor in the development of personal and social skills.
Kreatywność jest także ważnym czynnikiem w rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych.
EnglishFor that reason we should also make sure of their overall personal development and growth as human beings.
Z tej przyczyny powinniśmy także zadbać o ogólny rozwój ich osobowości i dojrzewanie jako istot ludzkich.
EnglishOur goal should not only be the social integration of prisoners, but their personal development.
Naszym celem powinno być nie tylko doprowadzenie do integracji społecznej więźniów, lecz również ich rozwój osobisty.
EnglishIn this case, "Keeping a Diary Supports Personal Development" -- I've been keeping a diary since I was 12.
W tym przypadku, prowadzenie dziennika pomaga w rozwoju osobistym. ~~~ Ja sam prowadziłem dziennik od 12-stego roku życia.
EnglishI have long been an advocate of pre-school and primary education as essential for the personal development of every child.
Od dawna przekonuję, że edukacja przedszkolna i podstawowa jest niezwykle ważna dla rozwoju osobowego każdego dziecka.
EnglishQuality mobility is key to achieving intercultural learning, personal development and multilingualism for young people.
Wysokiej jakości mobilność jest niezbędna, aby umożliwić młodym ludziom międzykulturowe uczenie się, osobisty rozwój i wielojęzyczność.
EnglishAll available skills sources should be used for the good health of the sector as well as for the personal development of men and women.
Konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów umiejętności dla dobra tego sektora, jak również dla samorealizacji kobiet i mężczyzn.
EnglishI agree with the assertion that the current rate of economic and social change is enforcing a need for constant, long-term personal development.
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że obecne tempo zmian gospodarczych i społecznych wymusza potrzebę stałego, długoletniego rozwoju osobistego.
EnglishSecondly, they are the foundation for lifelong learning, social integration, personal development and employability later in life.
Po drugie, stanowią podstawę do uczenia się przez całe życie, integracji społecznej, rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia na późniejszym etapie życia.
EnglishWe need to do all we can to provide country dwellers, and especially women, with the right conditions for life and economic and personal development.
Należy zrobić wszystko, by zapewnić ludności wiejskiej, a zwłaszcza kobietom, odpowiednie warunki do życia i rozwoju ekonomicznego i osobowego.
EnglishThis is why I am focusing my attention on the need for a separate analysis of the language used on the Internet and its influence on the personal development of the child.
Dlatego też zwracam uwagę na potrzebę odrębnej analizy języka używanego w Internecie i jego wpływu na osobisty rozwój dziecka.
EnglishViolence against women has an adverse impact on both the victims and the children who grow up in such an unsuitable environment for their personal development.
Przemoc wobec kobiet wywiera szkodliwy wpływ zarówno na ofiary, jak i dzieci, które dorastają w otoczeniu tak niewłaściwym dla ich rozwoju.
EnglishLifelong learning aims to provide citizens with tools for personal development, social integration and participation in the knowledge economy.
Program uczenia się przez całe życie ma na celu zapewnić obywatelom narzędzia do rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz uczestnictwa w gospodarce wiedzy.
EnglishWe must protect them particularly against violence and poverty, and we want to provide the conditions for their education, safety and personal development.
Musimy chronić je w szczególności przed przemocą i ubóstwem, i chcemy zapewnić im warunki sprzyjające edukacji, bezpieczeństwu i osobistemu rozwojowi.
EnglishIt fosters personal development and self-esteem, and that is at least as important as specialist, vocational and business skills training.
Sprzyja rozwojowi osobistemu i zwiększa szacunek do samego siebie - ten obszar jest co najmniej równie istotny, co szkolenie umiejętności specjalistycznych, zawodowych czy biznesowych.
EnglishInequality of access to resources and opportunities is growing, limiting both personal development and the future economic development and cohesion of Europe.
Powiększają się nierówności w zakresie dostępu do zasobów i możliwości, ograniczając zarówno rozwój osobowy, jak i przyszły rozwój gospodarczy i spójność w Europie.

Other dictionary words

English
  • personal development

More translations in the English-Romanian dictionary.