"physician s" translation into Polish

EN

"physician s" in Polish

See the example sentences for the use of "physician s" in context.

Similar translations for "physician s" in Polish

physician noun

Context sentences for "physician s" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the treatment of PAH.
Leczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
EnglishThe physician information about Exjade should contain the following key elements:
Informacja dla lekarzy o leku Exjade powinna zawierać następujące kluczowe elementy:
EnglishThe physician determines whether one or several daily injections are necessary.
Lekarz okre la, czy potrzebne jest jedno czy kilka wstrzykni w ci gu dnia.
EnglishPatients should be observed by the physician for immediate toxic reactions.
Lekarz powinien obserwować pacjenta aby wykryć objawy natychmiastowej toksyczności.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishPatient self-assessments were found to correlate with physician observations of efficacy.
Samoocena skuteczno ci preparatu dokonana przez pacjentki zgadzała si z obserwacj.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Pen.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Pen.
EnglishThe physician information should contain the following key elements:
Pakiet informacji dla lekarzy powinien zawierać następujące podstawowe elementy:
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. od
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Pen.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Pen.
EnglishIf irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.
Je eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.
EnglishI hope this worries you, by the way -- (Laughter) when you go to see your physician.
Mam nadzieję, że was to niepokoi, (Śmiech) kiedy idziecie do lekarza.
EnglishIn case of accidental ingestion seek medical advice immediately and show label to physician.
Po przypadkowym spożyciu należy wezwać lekarza i pokazać ulotkę informacyjną.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. t uk
English% reduction, p-value for rate ratio Physician's overall assessment
% zmniejszenia, wartość p dla współczynnika częstości Całkowita ocena lekarska
EnglishSubsequently, the physician may continue decreasing the dose, but at a more gradual rate.
Następnie, lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w sposób bardziej stopniowy.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Mix25.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Mix25.

Other dictionary words

English
  • physician s

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.