"physics" translation into Polish

EN

"physics" in Polish

PL

EN physics
volume_up
{noun}

physics
Let's say that if the physics of fusion is encoded into the universe, maybe the physics of life is as well.
Skoro fizyka reakcji termojądrowych jest zakodowana we wszechświecie, to może fizyka życia również.
I think our enemy was physics -- (Laughter) and she's a cruel mistress.
Myślę, że naszym wrogiem była fizyka, (Śmiech) a jest ona okrutną kochanką.
reactor physics, reactor dynamics and heat exchange;
fizyka reaktorowa, dynamika reaktora i wymiana ciepła,

Synonyms (English) for "physics":

physics
physic

Context sentences for "physics" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
W fizyce E oznacza energię, a G jest symbolem przyspieszenia grawitacyjnego.
EnglishIn "Wonders of the Solar System," we kept emphasizing the laws of physics are universal.
W "Cudach Układu Słonecznego" podkreślaliśmy znaczenie uniwersalnych praw fizyki.
EnglishThey hoped that this would contribute somehow to particle physics -- didn't.
Mieli nadzieję że to wniesie jakiś wkład do fizyki cząstek -- ale nie.
EnglishDoppler Effect is something very important from fundamental physics.
Efekt Dopplera to ważny element fizyki. ~~~ Efekt Dopplera to ważny element fizyki.
EnglishLike for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.
Jak na przykład, biolodzy i fizycy są tak sławni jak aktorzy.
EnglishExample: Benjamin Robins's extraordinary application of Newtonian physics to ballistics.
Np.: zastosowanie przez Benjamina Robinsa zasad Newtona w balistyce.
EnglishYou might have a little predictor, a neural simulator, of the physics of your body and your senses.
Możecie mieć mały predyktor, neuronalny symulator, fizyki naszego ciała i zmysłów.
EnglishThere is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
Perpetum mobile nie istnieje ani w fizyce, ani też w ekonomii.
EnglishLife can emerge from physics and chemistry, plus a lot of accidents.
Życie potrafi wyłonić się z fizyki i chemii, plus mnóstwa przypadków.
EnglishNow, the physics of the human brain could hardly be more unlike the physics of such a jet.
Fizyczność ludzkiego mózgu nie mogła by różnić się bardziej od fizycznośći takiego strumienia.
EnglishThree years later, we have the Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo, Ontario.
3 lata po tym wydarzeniu mamy Barierowy Instytut Fizyki Teoretycznej w Waterloo, Ontario.
EnglishThe laws of physics: invisible, eternal, omnipresent, all-powerful.
Prawa fizyki: niewidzialny, wieczny, wszechobecny, wszechpotężny.
EnglishI find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.
To bardzo fascynujący argument, jakbyśmy mogli nagiąć prawa fizyki do swoich potrzeb.
EnglishBritain still allows Iranian students to study nuclear physics at our universities.
Wielka Brytania nadal zezwala studentom z Iranu na studiowanie fizyki jądrowej na naszych uniwersytetach.
EnglishThe rector of my university, ranked number one in Poland, is also a woman, a professor of physics.
Rektorem mojej uczelni, pierwszej w rankingu w Polsce, jest także kobieta, profesor fizyki.
EnglishThis is not a philosophical statement, this is just science based in physics, chemistry and biology.
Tak dużo, że nasza gospodarka jest obecnie większa od naszego gospodarza, naszej planety.
EnglishI have linear algebra, science, physics, even nowadays, chemistry and biology, as you've seen.
Mam algebrę liniową, nauki przyrodnicze, fizykę, nawet w dzisiejszych czasach, chemię i biologię.
EnglishWe can write down all the laws of physics we know in one line.
Możemy zapisać wszystkie prawa fizyki, które znamy, w jednej linii.
EnglishYou know, from physics to medicine, in particular, epidemiology and also mathematical modeling.
Wiecie, od fizyki po medycynę, a w szczególności epidemiologię, a także modelowanie matematyczne.
EnglishThey kind of have their own physics, and they swarm wildly around, kind of exploring the world of life.
Podlegają niejako własnym prawom fizyki, pędzą we wszystkie strony jak gdyby badając życie.