"physiologic" translation into Polish

EN

"physiologic" in Polish

EN physiologic
volume_up
{adjective}

1. medicine

physiologic

Synonyms (English) for "physiologic":

physiologic

Context sentences for "physiologic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevirapine is lipophilic and is essentially nonionized at physiologic pH.
Newirapina ma charakter lipofilowy i jest w zasadzie niezjonizowana w fizjologicznym zakresie pH.
EnglishThe in vitro degradation half-life of anidulafungin under physiologic conditions is approximately 24 hours.
Półokres rozpadu in vitro anidulafunginy w warunkach fizjologicznych wynosi około 24 godzin.
EnglishNow, what I've talked about are physiologic metrics.
Powiedziałem jak narazie o pomiarach parametrów fizjologicznych.
EnglishIf we understand biology from genomics and omics and wireless through physiologic phenotyping, that's big.
Jeśli rozumiemy biologię z punktu widzenia genomiki i bezprzewode fenotypowanie fizjologii - to jest ważne.
EnglishThe incretins are part of an endogenous system involved in the physiologic regulation of glucose homeostasis.
Inkretyny stanowią część systemu endogennego uczestniczącego w fizjologicznej kontroli homeostazy glukozy.
EnglishTMZ is spontaneously hydrolyzed at physiologic pH primarily to the active species, 3-methyl-(triazen- 1-yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC).
Temozolomid ulega samoistnej hydrolizie w fizjologicznym pH do aktywnego związku 3 - metylo(triazeno- 1- yl) imidazolo- 4- karboksyamidu (MTIC).
EnglishTemozolomide is a triazene, which undergoes rapid chemical conversion at physiologic pH to the active monomethyl triazenoimidazole carboxamide (MTIC).
Temozolomid jest triazenem, który w fizjologicznym pH ulega szybkiej chemicznej przemianie do aktywnego monometylo- triazenoimidazolo- karboksamidu (MTIC).
EnglishAnidulafungin undergoes slow chemical degradation at physiologic temperature and pH to a ring- opened peptide that lacks antifungal activity.
Anidulafungina przechodzi powolny rozpad chemiczny w warunkach fizjologicznej temperatury i pH do peptydu z otwartym pierścieniem, który nie wykazuje aktywności przeciwgrzybiczej.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and intravenous fluid replacement (intravenous infusion of physiologic saline) should be administered if necessary.
W przypadku wystąpienia niedociśnienia, pacjenta należy ułożyć na plecach i w razie potrzeby uzupełnić poziom płynów dożylnie (dożylna infuzja roztworu soli fizjologicznej).
EnglishIn Rhesus monkeys, administration of indinavir to neonates caused a mild exacerbation of the transient physiologic hyperbilirubinaemia seen in this species after birth.
W badaniach na małpach Rezus stwierdzono, że podawanie noworodkom indynawiru powodowało łagodne nasilenie fizjologicznej hiperbilirubinemii, która występuje u tego gatunku zwierząt po urodzeniu.
EnglishUnder normal physiologic conditions, full-length parathyroid hormone (1-84) constitutes only 5-30 % of the circulating forms of the molecule, while 70-95 % is present as carboxy-terminal fragments.
W normalnych warunkach fizjologicznych, pełnołańcuchowy parathormon (1- 84) stanowi tylko 5- 30 % krążącej formy cząsteczki, podczas gdy 70- 95 % stanowią fragmenty pochodzące z końca karboksylowego.