"phytosanitary" translation into Polish

EN

"phytosanitary" in Polish

EN phytosanitary
volume_up
{adjective}

phytosanitary

Context sentences for "phytosanitary" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn top of that, we use something called sanitary and phytosanitary standards.
Na domiar złego posługujemy się czymś, co nazywamy standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi.
EnglishIt has to meet all our sanitary and phytosanitary conditions.
Musi spełniać wszystkie nasze warunki sanitarne i fitosanitarne.
EnglishIt must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations.
Musi przestrzegać zasady wzajemnej zgodności i działać zgodnie z rozporządzeniami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi.
Englishmeasures in the veterinary and phytosanitary fields which have as their direct objective the protection of public health;
środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego,
EnglishOver the last few years, Romania has been quick to transpose the acquis in the qualitative, health and phytosanitary fields.
W ostatnich kilku latach Rumunia dokonała znacznych postępów w transpozycji dorobku w odniesieniu do jakości, zdrowia i zagadnień fitosanitarnych.
EnglishIn my opinion, more work needs to be done in terms of the differences between the sanitary and phytosanitary standards in force in the EU and in Canada.
Moim zdaniem dopracować trzeba kwestie dotyczące różnic pomiędzy normami sanitarnymi i fitosanitarnymi obowiązującymi w UE i w Kanadzie.
EnglishMoreover, the European Union does not have to dictate the contents of milk products, as long as the phytosanitary standards are complied with.
Poza tym Unia Europejska nie musi dyktować warunków jeśli chodzi o skład produktów mlecznych pod warunkiem, że zostaną zachowane standardy fitosanitarne.
EnglishThe CETA will also cover regulatory barriers such as sanitary and phytosanitary measures, customs procedures and competition rules.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa obejmie również bariery prawne, na przykład ograniczenia sanitarne i fitosanitarne, procedury celne i przepisy dotyczące konkurencji.
EnglishLast but not least, it covers non-tariff areas, such as technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary standards or intellectual property rights.
Ponadto dotyczy ona m.in. również obszarów pozataryfowych, takich jak techniczne bariery dla handlu, standardy sanitarne i fitosanitarne oraz prawa własności intelektualnej.
EnglishDespite advances such as the SPS (sanitary and phytosanitary measures) and TBT (technical barriers to trade) agreements, there remains a great deal to do.
Pomimo takich usprawnień, jak porozumienia dotyczące środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) oraz barier technicznych w handlu (TBT), wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
EnglishIt should include the necessary mechanisms to prevent any failures, such as strict controls on the health and phytosanitary quality levels of imported products.
Omawiana umowa powinna obejmować niezbędne mechanizmy mające zapobiegać porażkom, takie jak surowe kontrole poziomu norm zdrowotnych i jakości fitosanitarnej produktów importowanych.
EnglishWith regard to agriculture, Parliament has focused on the sensitive areas, highlighted the sanitary and phytosanitary standards (SPS) and expressed its support for effective safeguard clauses.
W odniesieniu do rolnictwa Parlament skupił się na obszarach delikatnych, podkreślił znaczenie norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz wyraził poparcie dla skutecznych klauzul ochronnych.