"pi" translation into Polish

EN

"pi" in Polish

volume_up
pi {noun}
PL

"pi" in English

EN

EN pi
volume_up
{noun}

1. mathematics

pi
At baseline, 34 % of patients were receiving a PI and 60 % were receiving an NNRTI.
Początkowo 34 % pacjentów otrzymywało PI i 60 % otrzymywało NNRTI.
Analysis of resistance in PI-experienced patients:
Analiza oporności u pacjentów leczonych uprzednio inhibitorami proteazy (PI)
The median duration of prior PI exposure was 239 weeks.
Mediana czasu trwania wcześniejszej ekspozycji na PI wynosiła 239 tygodnie.

2. print

pi (also: pie)

3. figurative

pi (also: hash, pie, welter)

Context sentences for "pi" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishor more primary PI mutations at screening on a stable antiretroviral regimen for at least 8 weeks.
stały schemat leczenia przeciwretrowirusowego co najmniej 8 tygodni.
EnglishCarolyn Porco is the camera P.I. for the Cassini mission.
Dr Carolyn Porco zajmowała się zdjęciami dla misji Cassini.
EnglishTipranavir/ ritonavir 500 mg/ 200 mg BID (maraviroc 150 mg BID) NNRTI + PI
Typranawir + rytonawir 500 mg + 200 mg 2 razy na dobę (marawirok 150 mg 2 razy na dobę) NNRTI + inhibitory proteazy
EnglishFor combination with efavirenz + PI, see below.
Stosowanie efawirenzu z inhibitorami proteazy, patrz poniżej.
EnglishCELSENTRI dose should be decreased to 150 mg twice daily when co-administered with a PI; except in combination with
Dawkę preparatu CELSENTRI należy zmniejszyć do 150 mg 2 razy na dobę w przypadku jednoczesnego podawania z inhibitorami proteazy; z
EnglishThe benefit of Agenerase oral solution boosted with ritonavir has not been demonstrated either in PI naïve patients or in PI experienced patients.
U pacjentów dotychczas nie leczonych inhibitorami proteazy preparat Agenerase jest mniej skuteczny, niż indynawir.
Englishaffect PI drug levels.
EnglishCritical Evaluation A number of areas of disharmony in the product information for Diovan have been evaluated by the CHMP and a revised PI was adopted.
Ocena krytyczna CHMP przeprowadził ocenę kilku niejednolitych fragmentów tekstu informacji o produkcie i przyjęto jego poprawioną wersję.
EnglishCritical Evaluation A number of areas of disharmony in the product information for Tritazide have been evaluated by the CHMP and a revised PI was adopted.
Ocena krytyczna CHMP przeprowadził ocenę kilku niejednolitych fragmentów tekstu informacji o preparacie Tritazide i przyjęto jego poprawioną wersję.
EnglishFurthermore, the MAH has proposed to change the Product Information (PI), namely separate administration of pneumococcal and meningococcal conjugate vaccines.
Ponadto, MAH zalecił zmiany w Informacji o Produkcie, mianowicie oddzielne podanie sprzężonych szczepionek zawierających pneumokoki i meningokoki.
EnglishCELSENTRI dose should be increased to 600 mg twice daily when co-administered with efavirenz in the absence of a PI or other potent CYP3A4 inhibitor.
Dawkę preparatu CELSENTRI należy zwiększyć do 600 mg 2 razy na dobę w przypadku jednoczesnego podawania z efawirenzem bez inhibitorów proteazy lub innego silnego inhibitora CYP3A4.
EnglishIn protease inhibitor (PI) experienced patients the choice of nelfinavir should be based on individual viral resistance testing and treatment history.
W przypadku pacjentów przyjmujących inhibitory proteazy, wybór nelfinawiru powinien być oparty na indywidualnych testach wrażliwości wirusa oraz danych dotyczących dotychczasowego leczenia.
EnglishCELSENTRI dose should be decreased to 150 mg twice daily when co-administered with efavirenz in the presence of a PI (except fosamprenavir/ ritonavir where the dose should be 300 mg twice daily).
Na podstawie zakresu działania hamującego atazanawiru z rytonawirem lub darunawiru z rytonawirem bez efawirenzu, spodziewane jest zwiększone działanie.
EnglishFurthermore, the proposed amendments to the PI wording were insufficient to adequately address negative consequences on HepB efficacy resulting from variances in the manufacturing process.
Ponadto, zaproponowane zmiany w Informacji o Produkcie były niewystarczające dla określenia negatywnych skutków skuteczności HepB, wynikających z istotnych rozbieżności w procesie produkcji.