"to pick out for" translation into Polish

EN

"to pick out for" in Polish

EN to pick out for
volume_up
{verb}

to pick out for (also: to search out)

Similar translations for "to pick out for" in Polish

pick noun
to pick verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish
for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish

Context sentences for "to pick out for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Dlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy!
English(NL) Mr President, I should like to pick out one aspect in this debate.
(NL) Panie przewodniczący, chciałbym zaakcentować jeden aspekt tej debaty.
EnglishLet me pick out some of the key areas where further progress is needed, beginning with judicial reform.
Omówię kilka kluczowych obszarów, w których konieczne są dalsze postępy, zaczynając od reformy sądownictwa.
EnglishIt's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
EnglishI wish briefly to pick out a couple of points.
Chciałabym zwięźle nawiązać do kilku punktów.
EnglishAmong other things, I would like to pick out the Commission communication on the European Globalisation Fund.
Chciałabym zwrócić między innymi uwagę na komunikat Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
EnglishIt is not possible to simply pick out individual elements and believe it possible to solve an individual problem by military means.
Nie można po prostu wybrać poszczególnych elementów i wierzyć, że można rozwiązać dany problem drogą militarną.
EnglishAnd let's just pick out a few elements.
I po prostu wybierzmy kilka elementów.
EnglishIs the rapporteur proposing huge road signs with massive texts so motorists can pick out their language at a distance?
Czy sprawozdawca proponuje ogromne znaki drogowe z dużą ilością tekstu, tak aby kierowca mógł wybrać sobie swój język już z dużej odległości?
EnglishI'll pick out a killer dress!
EnglishOf the other priorities of this budget, I would pick out the areas of scientific research, innovation and the digital agenda.
Jeśli chodzi o pozostałe priorytety tego budżetu, chcę zwrócić uwagę na dziedziny takie, jak badania naukowe, innowacyjność i agenda cyfrowa.
EnglishThe Blue Card concept will allow the EU to pick out the best of the immigrants, on the principle of keeping the good ones and discarding the rest.
Koncepcja błękitnej karty pozwoli UE zdobyć najlepszych imigrantów zgodnie z zasadą zatrzymania dobrych i pozbycia się reszty.
EnglishWhen the mistake was made to pick out one issue in such an ideological way, solutions were not provided but it led to disaster.
Kiedy popełniono błąd, polegający na wybraniu w tak ideologiczny sposób jednej kwestii, nie znaleziono rozwiązań, lecz doprowadzono do katastrofy.
EnglishInstead, we should have the courage to pick out a number of things that are better tackled and solved at this European territorial level.
Powinniśmy natomiast mieć odwagę i wybrać kilka spraw, które są lepiej realizowane i rozwiązywane na europejskim szczeblu terytorialnym.
EnglishThey didn't take 300 shots of you in that rapid-fire digital video mode and then pick out the nicest, smileyest one for the Christmas card.
Nie robili 300 klatek pod rząd, by potem wybrać te najlepsze, najweselsze by potem wybrać te najlepsze, najweselsze na świąteczne kartki.
EnglishIf I had to pick out only certain aspects of this important text, I would say that it gives us greater flexibility and solidarity in Europe.
Gdybym miała wybrać jedynie niektóre aspekty tego ważnego tekstu, chciałabym powiedzieć, że zapewnia on większą elastyczność i solidarność w Europie.
EnglishThe European Union is the ideal setting to gather ideas, to pick out those that will work best, and especially to help in their implementation.
Unia Europejska stanowi idealną płaszczyznę do zbierania inicjatyw, wskazywania tych, które mogą działać, a przede wszystkim do pomagania w ich realizacji.
English(DE) Madam President, Commissioner, there are so many issues involved in this agreement that you have to concentrate somewhat in order to pick out the most important ones.
Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Z tą umową wiąże się tak wiele spraw, że muszą się Państwo nieco skupić, by wybrać te najważniejsze.
EnglishLet me pick out the names of Anne Vitrey, Ian Vollbracht and Marie-Cécile Bernard as a way of thanking the entire team, who have worked extremely hard for all of us.
Wymienię tutaj nazwiska Anne Vitrey, Iana Vollbrachta i Marie-Cécile Bernard, aby podziękować całemu zespołowi, który pracował niezwykle ciężko dla nas wszystkich.