"picking up" translation into Polish

EN

"picking up" in Polish

See the example sentences for the use of "picking up" in context.

Similar translations for "picking up" in Polish

to pick verb
pick noun
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "picking up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishComing in closer, picking up Earth, orbit of the Moon, and we see the Earth.
Zbliżając się, szukamy Ziemi. ~~~ Orbita księżyca i widzimy Ziemię.
EnglishI am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion.
Ja przejmuję pracę tam, gdzie on ją zakończył - prawie u kresu.
EnglishBig language schools are picking up on the trend, putting more and more live training on the Web.
Duże instytuty coraz bardziej próbują łączyć ten trend z nauką na żywo w sieci.
EnglishAnd since that time, all of the crows in the neighborhood are picking up this behavior.
Od tego czasu, wszystkie wrony z okolicy podchwytują to zachowanie.
EnglishOnce again, who is picking up the pieces, ladies and gentlemen?
Panie i panowie! Raz jeszcze pytam, kto na tym najbardziej cierpi?
EnglishThey're picking up a giant floppy disk made of cardboard.
Pobierają dane z ogromnej dyskietki wyciętej z kartonu.
EnglishWhat about the problem of picking up a chess piece, dexterously manipulating it and putting it back down on the board?
A co z problemem podnoszenia pionka szachowego, manipulowania nim i odstawiania na szachownicę?
EnglishThere's some rather bored-looking gentlemen and some slightly engaged-looking ladies who are picking up something off that.
Jest kilku raczej znudzonych panów i kilka nieco zaciekawionych pań, które coś w tym widzą.
EnglishEven the business programs have started picking up on this.
Niesamowity spadek rynkowej wartości ludzi.
EnglishAnd we're still picking up pieces of the Challenger.
Za to wciąż zbieramy kawałki Challengera.
Englishto move people, all of these trusses are picking up diagonal loads. ~~~ So, every one of them is a little bit different-shaped
Ponieważ ruchome schody służą do przemieszczania ludzi wszystkie te kratownice przenoszą siły po przekątnej.
EnglishSpain is picking up the baton of the Presidency of the European Union, just as the Treaty of Lisbon has entered into force.
na piśmie. - (LT) Hiszpania przejmuje pałeczkę prezydencji Unii Europejskiej tuż po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishHe's picking you up at 3. 30 tomorrow.
EnglishAnd after a couple of hours, they actually start picking up the signal, because the Soviets made Sputnik very easy to track.
Po kilku godzinach rzeczywiście zaczęli odbierać sygnał, ponieważ Sowieci zrobili Sputnika, który był łatwy do namierzenia.
EnglishAnd the bee has been cleverly fooled into taking the nectar, and also picking up some powder on its leg, and going off to the next blossom.
I pszczoła została sprytnie wrobiona w zebranie nektaru przy okazji zabierając na odnóżach trochę pyłku i odlatując na następny kwiatek.
EnglishSo for the simple little things like picking something up, I would have to bend my elbow, and then I would have to cocontract to get it to change modes.
Żeby wykonać prostą czynność, jak podniesienie czegoś, musiałam zgiąć rękę w łokciu, następnie napiąć mięsień, żeby zmienił się tryb działania.
EnglishAnd the reason I was interested in getting water is because water which goes through mines becomes kind of acidic and will start picking up, dissolving the minerals from the mine.
Woda była mi potrzebna, bo przepływając przez kopalnię, nabiera kwasowego odczynu, rozpuszcza minerały i zabiera je ze sobą.
EnglishAnd I didn't mean to continue, I -- it's kind of like, you know, you can only clean a super messy room by picking up one thing at a time; you can't think about the totality.
Nie myślałem o szkielecie dodo. ~~~ Kończąc czaszkę zauważyłem, że drut użyty do podtrzymania konstrukcji wystawał z tyłu w miejscu kręgosłupa.
EnglishMoreover, wage growth has been picking up in recent quarters, at a time when labour productivity growth has decelerated, resulting in sharp increases in unit labour costs.
Ten niepokojący poziom inflacji wynika głównie z bezpośredniego i pośredniego wpływu wcześniejszego gwałtownego wzrostu cen energii i żywności na świecie.
EnglishThe people of Europe - the workers, the low earners and the pensioners - are really picking up the bill, and you are interpreting legislation and competences however you please.
Obywatele Europy - robotnicy, mało zarabiający i emeryci - faktycznie płacą rachunek, a Pan interpretuje prawodawstwo i kompetencje w dowolny sposób.

Other dictionary words

English
  • picking up

In the Italian-English dictionary you will find more translations.