"to pile on" translation into Polish

EN

"to pile on" in Polish

EN to pile on
volume_up
{verb}

to pile on (also: to whap, to whop, to wop)

Similar translations for "to pile on" in Polish

pile noun
to pile verb
on adjective
on adverb
on preposition

Context sentences for "to pile on" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not sure if their status has gone up a whole pile in the meantime.
Nie jestem pewien, czy w międzyczasie ich status poprawił się chociażby o jotę.
EnglishWhether it's the abode of a spirit or a pile of ore is irrelevant.
Lecz czy jest to miejsce zamieszkania ducha czy stos kamieni, nie ma znaczenia.
EnglishBirds then came, bringing in seeds, and our pile became an oasis of life.
Xjawiły się ptaki, przynosząc nasiona i nasz nasyp stał się oazą życia.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
Z początkowymi niewielkimi inwestycjami łatwiej sobie radzić niż z ogromnym zadłużeniem.
EnglishAll our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
Wszystkie nasze agencje muszą być w stanie wywiązywać się z zadań, które obecnie im powierzamy.
EnglishIt just sits in a pile near the sugar mill until eventually they burn it.
Stosy bagassy leżą po prostu w pobliżu cukrowni do momentu spalenia.
EnglishIf you translate that to phone books, it's about one meter of phone books in the pile.
Jeśli przełożymy to na książki telefoniczne, będzie to około metra ułożonych na sobie książek.
EnglishYou carve them in blocks and then you pile them on top of one another, and they support weight.
Kształtujemy je w bloki, a następnie układamy jeden na drugim, a one podtrzymują ciężar.
EnglishThis, naturally, has caused pile-ups of rubbish, because there is no storage space.
To prowadzi oczywiście do gromadzenia się śmieci, ponieważ brakuje przestrzeni do ich przechowywania.
EnglishThis involved the excavation of the pit (secant bored pile wall) and construction of the pile foundations.
Prace te objęły wykonanie odwiertów pod pale i położenie fundamentów palowych.
EnglishBob Moog came by and hauled a whole pile of equipment to show Greg Flint and I things about this.
Bob Moog przychodził holując sterty sprzętu, żeby pokazać Gregowi Flintowi i mi pewne rzeczy.
EnglishThey make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.
Mrówki tworzą stertę śmieci z łupin zjedzonych nasion.
EnglishThese things that I photographed -- this tire pile here had 45 million tires in it.
Rzeczy, które fotografuję -- jak ten stos opon, który składa się z 45 milionów sztuk -- ten był największy.
EnglishCouldn't do a lot in the main rubble pile, things were just too -- there was nothing left to do.
Nie mogły zrobić wiele w głównym gruzowisku, rzeczy były zbyt -- nie było tam wiele do zrobienia.
EnglishBut if you offer kids two piles of laundry to fold, the small pile or the big pile, which will they choose?
Ale jeśli kazać im poskładać dwa stosy prania, mały i duży, który wybiorą?
EnglishThere will be a very visible pile-up of eggs: 83 million of them on 1 January 2012 that are illegal!
Nastąpi bardzo widoczne nagromadzenie jaj: 83 miliony nielegalnych jaj w dniu 1 stycznia 2012 r.!
EnglishI am quoting Swedish experts who have shown me a huge pile of evidence in this respect.
Cytuję szwedzkich ekspertów, którzy pokazali mi pokaźny plik dokumentów dowodzących szkodliwości tej substancji.
EnglishThe entire pile was a green berm of life.
Grzyby to gatunki przejściowe otwierające drzwi innym biologicznym społecznościom.
EnglishSo what you see the midden workers doing is making a pile of refuse.
Mrówki te zajmują się tworzeniem stosów odpadków.
EnglishAlthough, I might argue that, technically, every pile is atomic.
Ale można się spierać, że każdy stos jest atomowy.