EN

pinpoint {noun}

volume_up
pinpoint
volume_up
punkt {m} (światła)

Synonyms (English) for "pinpoint":

pinpoint
English

Context sentences for "pinpoint" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsmall, pin-point bleeding under the skin (petechiae); various skin eruptions or rashes (for
niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na
EnglishThey can pinpoint the exact location where this all happened.
Potrafią pokazać, gdzie to się zdarzyło.
EnglishI shall just pinpoint a few of the more important ones.
Wskażę tylko kilka ważniejszych spraw.
EnglishIf you notice tiny round pin-point purplish-red bruises, please contact your doctor immediately.
W przypadku pojawienia się siniaków w postaci czerwonych, punktowych plamek należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego.
EnglishIt creates a secure environment and can help first responders to pinpoint where their assistance is most needed.
Zapewniają bezpieczne środowisko i pomagają służbom ochrony w ustalaniu, w którym miejscu ich pomoc jest najbardziej potrzebna.
EnglishTherefore we must not be too hasty and pinpoint victims before the climate conference in Copenhagen.
Dlatego też nie wolno nam postępować zbyt pospiesznie i wskazywać winnych przed konferencją w sprawie klimatu, która odbędzie się w Kopenhadze.
EnglishI've been trying to pinpoint what keeps drawing me back to the Gulf of Mexico, because I'm Canadian, and I can draw no ancestral ties.
Próbuję zrozumieć, co skłania mnie do powrotu do Zatoki Meksykańskiej, jestem Kanadyjką więc nie mam tam korzeni.
EnglishSuch tools would also allow us to pinpoint actual cases of disadvantage and decide how they can best be addressed.
Narzędzia takie pozwolą nam również znaleźć rzeczywiste przypadki niekorzystnego położenia i zadecydować o najlepszym sposobie pomocy.
EnglishWhen I was four years old, I have a vivid memory of finding two pinpoint scars on my ankle and asking my dad what they were.
Kiedy miałem cztery lata, żywo wspominam jak zauważyłem dwie małe blizny na kostce i zapytałem tatę, skąd one się tam wzięły.
EnglishLastly, I would like to pinpoint those States which are still overstating their public development aid figures.
Na koniec chciałabym ustalić, które kraje nadal wyolbrzymiają swoje dane liczbowe w zakresie pomocy na rzecz rozwoju ze środków publicznych.
EnglishPinpoint each of your weak spots.
EnglishI am very happy about these requests because they pinpoint precisely what the Commission put to you at the beginning of this year on the reform of the internal market.
Bardzo cieszę się z tych pytań, potwierdzają bowiem one dokładnie to, co przedstawiła państwu Komisja na początku tego roku odnośnie reformy rynku wewnętrznego.
EnglishAt the same time, it is important to compare in detail the actual expenditure with that budgeted during 2011 and to pinpoint exactly the causes of significant variations.
Równocześnie należy szczegółowo porównać rzeczywiste wydatki z wydatkami przewidzianymi w budżecie na rok 2011 i dokładnie ustalić przyczyny znacznych odchyleń.
EnglishFor example, I will pinpoint parliamentary rights: there are particularly large deficits in the area of parliamentary budgetary control of military spending.
Skoncentruję się na przykład na prawach parlamentarnych: w tym obszarze zaznacza się szczególnie duża luka w sferze parlamentarnej kontroli budżetowej wydatków na cele wojskowe.
EnglishTTP is associated with fever, tiny round pin-point purplish-red bruises, small to medium-sized bruises, confusion, headaches and a decrease in the number of platelets.
Objawami TTP są: gorączka, siniaki pojawiające się w postaci czerwonych, punktowych plamek, małe do średnich rozmiarów siniaki, splątanie, bóle głowy i zmniejszenie liczby płytek krwi.