EN pitch
volume_up
{noun}

1. general

pitch (also: deck, level, standard, plane)
It is just as important for innovation to come out of the laboratories and research centres and be pitched at a level which suits European citizens' needs as appropriately as possible.
Równie istotne jest, aby innowacje wychodziły z laboratoriów i centrów badawczych i znajdywały zastosowanie na takim poziomie, który możliwie najlepiej odpowiada potrzebom obywateli Europy.
pitch (also: angle, corner, quoin)
pitch (also: degree, doorstep, grade, rank)
pitch (also: windfall, lean)
pitch

2. "of a sound"

3. sports

pitch (also: court)
However, now we see that its victory on the pitch has turned into a loss through a random decision.
Ale dziś widzimy, że jej zwycięstwo na boisku zamieniło się w przegraną spowodowaną przypadkową decyzją.
So that was also in the mix with the site the size of a football pitch.
Było to w kombinacji z terenem wielkości boiska piłkarskiego.
Thirteen million hectares per year or one football pitch per second - that is the area of forest which is disappearing from the world each year.
Trzynaście milionów hektarów rocznie, albo jedno boisko piłkarskie na sekundę - taka powierzchnia lasu znika ze świata każdego roku.

4. music

pitch (also: pure tone)
They're actually singing these densities to you with higher pitches mapped to higher densities.
Im wyższy ton, tym większa gęstość.
Febrile convulsion and high-pitched crying have been reported rarely.
Rzadko występowały drgawki gorączkowe i płacz o wysokim tonie.
pitch
This is pitched on a glacier at 17,500 feet.
Położonego na lodowcu na wysokości 5380m.
pitch (also: key)
I mean, most of us know that pitch is a fundamental building block of music.
Większość z nas wie, że tonacja jest podstawowym elementem muzyki.

5. construction

pitch
Well, not quite, not quite perfect -- you see, in intergalactic space -- intergalactic space is completely dark, pitch dark.
Cóź, nie wyszło za idealnie -- widzą państwo, w przestrzeni międzygalaktycznej -- przestrzeń międzygalaktyczna jest kompletnie ciemna, czarna jak smoła.
pitch

6. commerce

7. IT

Context sentences for "pitch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Zniekształcacie ją odrobinę, zwłaszcza w zakresie tonacji, i tym samym zmieniliście ją.
EnglishAnd you have to have -- you can't do a VC pitch without giving me your financials.
Nie możesz zrobić prezentacji dla inwestora nie mówiąc o finansach.
EnglishThe thread is nominally 34 mm in diameter, with a pitch of two threads per mm (M34x0.5mm).
Gwint ma nominalną średnicę 34 mm oraz rozstaw dwóch gwintów na milimetr (M34 x 0,5 mm).
EnglishThe second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Druga część pańskiej odpowiedzi to reklama systemu wejścia-wyjścia.
EnglishSo that was also in the mix with the site the size of a football pitch.
Było to w kombinacji z terenem wielkości boiska piłkarskiego.
EnglishRezero keeps his balance by constantly measuring his pitch angle with a sensor.
Najpierw wytłumaczę, jak Rezero utrzymuje równowagę.
EnglishAfter all, without a definition, all we need is space the size of a football pitch.
Przecież bez definicji, do spełnienia tego warunku wystarczy kawałek gruntu wielkości boiska do piłki nożnej.
EnglishThis is all accurate except for one thing -- it's pitch black.
Zeszliśmy do doliny ryftowej, wszystko się zgadza oprócz tego, że jest tam ciemno jak w grobie.
EnglishWe would be thrilled if we had one semitone pitch perception in cochlear implant users.
Bylibyśmy zachwyceni, jeśli mielibyśmy dokładność percepcji w obrębie jednego półtonu wśród pacjentów z implantem.
EnglishHowever, now we see that its victory on the pitch has turned into a loss through a random decision.
Ale dziś widzimy, że jej zwycięstwo na boisku zamieniło się w przegraną spowodowaną przypadkową decyzją.
EnglishAnd all the ship can do is to dance and pitch along with the waves.
Statek tańczył i kołysał się na wodzie.
EnglishEverything you see is played out in the pitch black of the deep sea.
Wszystko rozgrywa się w mroku głębiny.
English. ~~~ There was not a flashlight, not a lantern, not a candle -- pitch black.
Zapasowe genratory prądu nie zadziałały -- nie było latarki, latarni, ani nawet świeczki Smolista czerń.
EnglishNow the problems begin first with pitch perception.
Problemy zaczynają się z percepcją tonacji.
EnglishSo think about your pitch as a timeline.
Musisz to wszystko pokazać, nie będać zbyt dosłownym.
EnglishAnd the answer is: anybody who wants to pitch in.
Odpowiadam: ktokolwiek, kto ma ochotę.
EnglishShould have done this before I tried to pitch it.
Trzeba było się śmiać przed premierą.
EnglishAnd the streams of [Edom] shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
I obrócą się potoki jej w smołę, a proch jej w siarkę, a ziemia jej obróci się w smołę gorejącą;
EnglishThis climber is on the last pitch of it.
Ten wspinacz jest na jej ostatnim fragmencie.
EnglishWith one hand, pitch a fold of loose skin.
Jedną ręką ująć fałd luźnej skóry.