EN place
volume_up
{noun}

And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
Culture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.
Kultura ma swoje miejsce w duszy narodu, jest zakorzeniona w miejscu swego pochodzenia.
This is a place where my friend, Abhishek Sen was interning.
Pojechałem do miejscowości Parol, 2 godziny na północ od Bombaju, gdzie Abhishek Sen, znajomy lekarz, odbywał praktyki.
Well, I decided to be neighbors to a place called Rubbertown.
Cóż, zdecydowałem się osiedlić w sąsiedztwie miejscowości Rubbertown.
Places - Cities, towns, states, provinces, states and continents (example: Paris, France)
Miejsca - miasta, miejscowości, województwa, stany, regiony, państwa i kontynenty (przykład: Paris, France).
So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
A tak Dawid dał Ornanowi za on plac sześć syklów złota dobrej wagi.
There are measures in place to achieve equal pay and now is the time actually to put them into practice.
Istnieją środki służące zapewnieniu równości płac i teraz nastał czas, by je wcielić w życie.
That is why the appointed place was Luxemburgplein right next to the entrance to Parliament.
Dlatego też planowym miejscem demonstracji był Plac Luksemburski, który znajduje się tuż obok wejścia do gmachu Parlamentu.
place (also: premises)

Synonyms (English) for "place":

place

Synonyms (Polish) for "plac":

plac
Polish

Context sentences for "place" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishEveryday, people from neighbouring countries choose Luxembourg as their work place.
Każdego dnia do pracy w Luksemburgu przyjeżdżają ludzie z sąsiadujących państw.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishThe strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i cywilnych.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Głosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
My - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.
EnglishEurope is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.
W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
EnglishI would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.
EnglishI do not think that such statements have any place in a European Parliament text.
Nie uważam, aby teksty Parlamentu Europejskiego były miejscem na takie stwierdzenia.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
English(SV) Madam President, the USA's trade embargo has been in place for almost 50 years.
(SV) Pani przewodnicząca! Amerykańskie embargo na handel trwa od niemal 50 lat.
EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Wpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.
EnglishMessages that users place in Trash are purged from the trash every 30 days.
Wiadomości przenoszone przez użytkowników do Kosza są z niego usuwane co 30 dni.