"plain speaking" translation into Polish

EN

"plain speaking" in Polish

See the example sentences for the use of "plain speaking" in context.

Similar translations for "plain speaking" in Polish

plain noun
plain adjective
speaking adverb
Polish
to speak verb

Context sentences for "plain speaking" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDictatorships need plain speaking, my friends.
Przyjaciele! Wobec dyktatorów należy odnosić się jasno.
EnglishI think that it is fair to say, and I believe in plain speaking, that Parliament was quicker in deciding this than the Council.
Uważam, że sprawiedliwe jest stwierdzenie, a wierzę w szczere słowa, iż Parlament podjął decyzję w tej sprawie szybciej od Rady.
EnglishWe deal in plain speaking.
EnglishI therefore appreciate Commissioner Rehn's plain speaking: we must not create a waiting room for countries which aspire to membership, and enlargement has a future.
Dlatego też doceniam jasną wypowiedź komisarza Rehna: nie wolno nam tworzyć poczekalni dla krajów, które aspirują do członkostwa, a rozszerzenie ma przyszłość.

Other dictionary words

English
  • plain speaking

More translations in the Dutch-English dictionary.