"plain to" translation into Polish

EN

"plain to" in Polish

See the example sentences for the use of "plain to" in context.

Similar translations for "plain to" in Polish

plain noun
plain adjective
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "plain to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe role of the torturers was played by plain-clothes officers from the local police.
W rolach oprawców wystąpili nieumundurowani funkcjonariusze miejscowej policji.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Ponadto warunki umowne powinny być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
EnglishWe can't tell where are the watering holes like we can on an African plain.
Nie możemy stwierdzić, gdzie są wodopoje - tak jak na afrykańskiej równinie.
EnglishThey are all plain to him that understandeth, And right to them that find knowledge.
Wszystkie są prawe rozumnemu, a uprzejme tym, którzy znajdują umiejętność.
EnglishSwallow your tablet with a full glass of plain water (at least 180 ml).
Tabletkę należy połknąć popijając pełną szklanką zwykłej wody (co najmniej 180 ml)
EnglishIt is plain to see that international trade and the Internet are mutually beneficial.
Wyraźnie widać, że handel międzynarodowy i Internet przynoszą sobie wzajemne korzyści.
EnglishSo they drank as much vodka as they did plain water, which was interesting.
Co jest szczególnie interesujące, wypiły tyle samo wódki, co czystej wody.
EnglishIf such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
W przypadku kontaktu, skórę należy umyć mydłem oraz wodą, oczy przemyć zwykłą wodą.
EnglishAnd if you put them on one plain, a second plain is where the content lives.
I jeśli postawimy je na jednej płaszczyźnie, na drugiej płaszczyźnie znajduje się treść.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia preparatem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Zamierzamy uznać kaucję stanowiącą jawne naruszenie art. 125 traktatów.
EnglishIn plain English, that means censorship and surveillance of their users.
W prostych słowach oznacza to cenzurowanie i inwigilację ich użytkowników.
Englishand the South, and the Plain of the valley of Jericho the city of palm-trees, unto Zoar.
I stronę południową, i równinę doliny Jerycha, miasta osadzonego palmami, aż do Segor.
EnglishIt is plain to see, however, that ILO conventions are violated in some Member States.
Widać jednak wyraźnie, że konwencje MOP są naruszane w niektórych państwach członkowskich.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia lekiem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishBondronat tablet with a full glass of plain water only (about 200 mL).
tabletkę leku Bondronat, popijając wyłącznie pełną szklanką czystej wody (około 200 ml).
EnglishAnd judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahzah, and upon Mephaath,
Bo sąd przyszedł na ziemię tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Raz jeszcze błagam was, przyjmijcie pozytywne podejście, ale bądźcie szczerzy i mówcie jasno.
Englishdo not drink anything (except plain water if you need it) do not take any other medicines
nic nie pić (z wyjątkiem zwykłej wody, jeśli potrzeba) nie przyjmować żadnych innych leków
EnglishPharmacotherapeutic group: angiotensin II antagonist, plain, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste; kod ATC C09CA04.

Other dictionary words

English
  • plain to

Moreover, bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.