EN plainly
volume_up
{adverb}

1. "in simple terms"

plainly (also: brightly, clearly, bright)
volume_up
jasno {adv.}
Whenever the EU has spoken clearly and plainly, the Russian leaders have stopped in their tracks.
Ilekroć UE mówiła jasno i otwarcie, przywódcy rosyjscy zatrzymywali się w miejscu.
Let us speak plainly: identifying macroeconomic imbalances is a complex and completely novel process.
Powiedzmy sobie jasno: identyfikacja zaburzeń równowagi makroekonomicznej to skomplikowany i zupełnie nowy proces.
I would call on the Commission to demand quite plainly that Russia ceases all such practices and puts a stop to them.
Wzywam Komisję do tego, by jasno wezwała Rosję, aby zaprzestała tego typu praktyk i ich nie podejmowała.

2. "obviously"

3. "distinctly"

The actions of the Bush administration have shown us this quite plainly.
Pokazały to dość wyraźnie działania administracji prezydenta Busha.
To put it plainly, what is criminal for one group is no longer criminal for the other group.
Mówiąc wyraźnie: to co jest karalne dla jednej grupy, nie jest dla innej.
I will state very plainly what I was getting at with my question.
Powiem bardzo wyraźnie, do czego zmierzałem w swoim pytaniu.

4. "simply"

plainly (also: demurely, modestly, soberly, chastely)
plainly

5. "frankly"

Lastly, we should speak plainly about immigration.
Na koniec powinniśmy porozmawiać otwarcie o imigracji.
Whenever the EU has spoken clearly and plainly, the Russian leaders have stopped in their tracks.
Ilekroć UE mówiła jasno i otwarcie, przywódcy rosyjscy zatrzymywali się w miejscu.
Russia has clearly signalled and plainly stated that its energy prices will rise by 10% with effect from 1 January 2008.
Rosja wyraźnie zasygnalizowała i otwarcie stwierdziła, iż jej ceny energii wzrosną o 10% od 1 stycznia 2008 r.

Context sentences for "plainly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
Mówiąc krótko, swobodne poruszanie się jest dla Europy tym, czym fundamenty dla budynków.
EnglishHis disciples say, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no dark saying.
Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz;
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Hahn, let us speak plainly.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Panie komisarzu Hahn, powiedzmy to wprost.
English(DE) Mr President, thank you Commissioner for speaking so plainly.
(DE) Panie przewodniczący! Dziękuję pani komisarz za tak wyraźne stanowisko.
EnglishI'd just be plainly heartbroken, because I know that music would never sound the same to me.
Byłbym najzwyczajniej załamany, bo wiem, że muzyka już nigdy nie brzmiałaby dla mnie tak samo.
EnglishLet us say it plainly - we know from international experience that this is not the first time this has happened.
Powiedzmy wprost z praktyk międzynarodowych, że dzieje się to nie po raz pierwszy.
EnglishThe letter which ye sent unto us hath been plainly read before me.
List, któryście posłali do nas, jawnie przedemną czytano.
EnglishThat must be stated plainly and the appropriate conclusions drawn.
Należy powiedzieć to wprost i wyciągnąć stosowne wnioski.
EnglishAnd the heart of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
Serce głupich zrozumie umiejętność, a język jąkających się prędko i rzetelnie mówić będzie.
EnglishThe European Fisheries Fund plainly does not have sufficient means to deal with such large losses.
Europejski Fundusz Rybołówstwa zwyczajnie nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby zaradzić tak wielkim stratom.
English(PL) Madam President, Commissioners, it is time to speak plainly.
(PL) - Pani przewodnicząca! Pani komisarz!
EnglishWe read this in the text - it is written there plainly.
To czytamy z tego tekstu, jest to napisane wprost.
EnglishThis is plainly illegal under our own rules.
Jest to łamanie prawa w świetle naszego własnego Regulaminu.
EnglishThen Jesus therefore said unto them plainly, Lazarus is dead.
Tedy im rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł.
EnglishFinger printing of children is plainly wrong.
Pobieranie odcisków palców dzieci jest po prostu złe.
EnglishLet me state it as plainly as I can.
Spróbuję powiedzieć to najprościej, jak tylko potrafię.
EnglishIf thou art the Christ, tell us plainly.
Jeźliżeś ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
EnglishAnd Saul said unto his uncle, He told us plainly that the asses were found.
I odpowiedział Saul stryjowi swemu: Oznajmił nam za pewne, iż znaleziono oślice; ale o sprawie królestwa, o którem mu Samuel powiedział, nie oznajmił mu.
EnglishTo put it plainly, as things stand, we do not have enough money under subheading 1a for this agency in either form.
Mówiąc krótko, w obecnym stanie rzeczy nie mamy wystarczająco pieniędzy na tę agencję w żadnej formie zgodnie z nagłówkiem 1a.
EnglishPlainly speaking, that is what happened.
Mówiąc wprost, właśnie tak się stało.