EN

plan {noun}

volume_up
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Chińczycy mają trochę lepszy plan, a mają plan; my nie mamy żadnego.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
Such a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.
It is fully funded by the German recovery plan.
Projekt ten jest w całości finansowany z niemieckiego planu odnowy gospodarczej.
Thanks to this, there is a chance that the plan to establish a common market will be completed faster.
Dzięki temu istnieje szansa, że projekt utworzenia wspólnego rynku zostanie szybciej zakończony.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
PL

plan {noun}

volume_up
1. "rezultat"
plan (also: owoc, zapłata)

Context sentences for "plan" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishThe Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishThe plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishIt is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Niezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
English The business plan for the benefiting company Vítkovice Steel shall be implemented.
    Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Vítkovice Steel.
EnglishI therefore support the plan to declare 2011 the European Year of Volunteering.
W związku z tym popieram plan ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu.
EnglishHowever, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
Tym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
(FR) Pani przewodnicząca! Wiele powiedziano o planie działania na rzecz Afganistanu.
EnglishSuch a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishThe aims of the Stockholm Programme and its implementation plan are positive.
na piśmie - (CS) Cele programu sztokholmskiego i plan jego realizacji są pozytywne.
EnglishAt a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
Brytyjska symulacja w sektorze bankowym pokazała, że tele-praca może pomóc.
EnglishSo, what you see here is basically a plan of many installations that were put there.
To co widzicie, to w zasadzie rzut różnych instalacji, które tam umieściliśmy.
EnglishIn the light of these considerations, I voted for the envisaged action plan.
Mając na uwadze powyższe rozważania, głosowałem za powstałym planem działania.
EnglishThe economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
Plan naprawy gospodarczej przyjęty przez Radę Europejską jest niedostateczny.
EnglishThe plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
Plan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.
EnglishNow is the time, therefore, to remind the authorities of that action plan.
Dlatego teraz jest właściwy czas, aby przypomnieć władzom o tym planie działania.

"planetary gear" in Polish

planetary gear
Polish
  • przekładnia planetarna
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"planning goals" in Polish

planning goals
Polish
  • cele planowania
More chevron_right

"planning guidance" in Polish

planning guidance
Polish
  • wskazówki dotyczące planowania
  • wytyczne dotyczące planowania
More chevron_right