"plan adopted by" translation into Polish

EN

"plan adopted by" in Polish

See the example sentences for the use of "plan adopted by" in context.

Similar translations for "plan adopted by" in Polish

plan noun
to plan verb
adopted adjective
to adopt verb
by preposition

Context sentences for "plan adopted by" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
Plan naprawy gospodarczej przyjęty przez Radę Europejską jest niedostateczny.
EnglishThis is therefore the main thrust of the action plan adopted by the Commission last October.
To stanowi więc sedno planu działania przyjętego w październiku przez Komisję Europejską.
EnglishOn the issue of derogations, the Commission cannot modify the contents of the plan adopted by ICCAT.
Jeśli chodzi o odstępstwa, Komisja nie może zmienić treści planu przyjętego przez ICCAT.
EnglishI advocate the same clarity when it comes to assessing the recovery plan adopted in Brussels.
Opowiadam się za taką samą przejrzystością przy ocenie planu naprawczego przyjętego w Brukseli.
EnglishThe Forest Action Plan adopted in 2006 set four important objectives.
W przyjętym w 2006 roku planie działań dotyczącym gospodarki leśnej ustanowiono cztery ważne cele.
EnglishThe Action Plan, adopted in 2006, has basically been a success.
Przyjęty w 2006 roku plan działań można zasadniczo uznać za sukces.
EnglishUnfortunately, the Action Plan adopted by the Council does not even make reference to the solidarity clause.
Niestety, plan działania przyjęty przez Radę nie zawiera nawet odniesienia do klauzuli solidarności.
EnglishThese amendments are not in line with the recovery plan adopted by ICCAT and the ICCAT rules on payback.
Poprawki te nie są zgodne z planem odnowy przyjętym przez ICCAT i zasadami ICCAT w sprawie zwrotu nakładów.
EnglishFuture trialling of the joint strategy and the action plan adopted will be in the hands of the Portuguese Presidency.
Dalsze wypróbowywanie przyjętej wspólnej strategii i planu działania będzie w rękach prezydencji portugalskiej.
EnglishThe plan adopted a holistic approach, elaborating actions to be taken by flag, coastal and port states.
W planie tym przyjęto podejście całościowe, w którym określono działania, jakie powinny podjąć państwa bandery, państwa nadbrzeżne i państwa portu.
EnglishThose national plans, as you know, were supported by the European economic recovery plan, adopted by the European Council in December 2008.
Plany narodowe, jak wiadomo, wspierał europejski plan naprawy gospodarczej przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 2008 r.
English(RO) We welcome, first of all, the action plan adopted at the recent G20 meeting, as well as the particular contributions made by Mr Barroso and President Sarkozy.
(RO) Przede wszystkim cieszymy się z planu działania przyjętego na ostatnim spotkaniu G20 oraz szczególnego wkładu pana przewodniczącego Barroso i prezydenta Sarkozy'ego.
EnglishThis is the essence of the conclusions of the Competitiveness Council of 1 December, to which Mr Jouyet referred, and of the recovery plan adopted by European finance ministers.
Taka jest istota wniosków Rady ds. Konkurencyjności z 1 grudnia, do których odnosił się pan minister Jouyet, a także planu odnowy przyjętego przez europejskich ministrów finansów.
EnglishThe implementation of these methods has been made possible thanks to an initial three-year work plan, adopted by the Council on 21 May 2008, which defines five priority action areas.
Wdrożenie tych metod stało się możliwe dzięki wstępnemu, przyjętemu przez Radę dnia 21 maja 2008 roku trzyletniemu planowi prac, który określa pięć obszarów działań priorytetowych.

Other dictionary words

English
  • plan adopted by

More translations in the English-Indonesian dictionary.