"plan B" translation into Polish

EN

"plan B" in Polish

See the example sentences for the use of "plan B" in context.

Similar translations for "plan B" in Polish

plan noun
to plan verb
B noun
Polish

Context sentences for "plan B" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a plan B, as has quite rightly been said, and the rail system is the alternative.
Potrzebujemy planu B, jak słusznie powiedziano, a alternatywą jest system kolejowy.
EnglishIf the measures your officials put in Greece do not work, do you have a plan B?
Jeżeli działania podejmowane w Grecji przez pańskich urzędników zawiodą, to czy ma pan plan B?
EnglishYou owe it to the people to have a plan B. Please tell us if you have got one.
Jesteście ludziom winni plan B. Powiedzcie nam, czy go macie.
EnglishAs sometimes was proudly said during the run-up to the climate summit, there is no plan 'B'.
Jak czasami dumnie twierdzono w procesie przygotowań do szczytu klimatycznego, nie ma planu "B”.
EnglishSo plan B, always a plan B. In a fighter, you have an ejection seat.
Zawsze trzeba mieć plan B. W myśliwcach jest wyrzucany fotel.
EnglishPlan B appeared in its first full-blown form in 1998 -- something called the Digital Millennium Copyright Act.
Plan B był w pełni gotowy w 1998 roku, nosił nazwę Digital Millennium Copyright Act.
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Musi być plan B, a może zamierzacie pozwolić temu wszystkiemu toczyć się własnym torem, aż spadnie w przepaść?
EnglishSo they went for plan B. It took them a while to formulate plan B.
Przeszli więc do planu B. Trochę im zajęło jego stworzenie.
EnglishAnother thing that they do is what we call an energy descent plan, which is basically to develop a plan B for the town.
Innym kierunkiem działań grup jest plan obniżenia zapotrzebowania na energię.
EnglishIt is looking to prepare a 'plan B' for the selection of a new Commission under the rules of the Treaty of Nice.
Przygotowuje się na "plan B” w zakresie wyboru nowej Komisji na zasadach określonych w traktacie nicejskim.
EnglishWe do not even have a plan A, let alone a plan B.
Nie mamy nawet planu A, nie mówiąc już o planie B.
EnglishSo we had better have a plan 'B' next time.
Zatem obyśmy następnym razem mieli plan "B”.
EnglishParliament asked to have a plan B, so it is included in the results, but the plan B is not yet set into action.
Parlament zwracał się o plan B, więc został on uwzględniony w wynikach, ale plan B nie został jeszcze wprowadzony w życie.
EnglishIf SIS II cannot get off the ground in its present form, is there a plan B and will such a plan B be presented?
Jeżeli SIS II w swojej obecnej postaci nie może ruszyć z miejsca, czy istnieje plan B i czy taki plan B zostanie zaprezentowany?
EnglishMy question is, therefore, what is your plan B in order, perhaps, to achieve results in parts of some sectors?
Dlatego moje pytanie dotyczy tego, jak wygląda pani plan B, służący być może osiągnięciu częściowych efektów w niektórych sektorach?
EnglishWe know that this is an emergency, we know that there is no plan B, and yet, today, the negotiations are at a standstill.
Wiemy, że to wyjątkowa sytuacja; wiemy, że nie ma żadnego planu B, a jednak na chwilę obecną negocjacje stanęły w martwym punkcie.
EnglishBut if the rest of the world does not follow Europe and agree binding targets, we shall need a plan B and even a plan C.
Jednak jeśli reszta świata nie pójdzie w ślady Europy i nie uzgodni wiążących celów, będziemy potrzebowali planu B, a nawet planu C.
English. - Mr President, every time I ask Mr Barroso what his Plan B is, he says there is no need for one.
w imieniu EFD - Panie Przewodniczący! Za każdym razem, gdy pytam pana Barroso o jego plan B, słyszę, że plan B nie jest nam potrzebny.
EnglishI will ask Mr Barroso and Mr Van Rompuy to tell me please - you are speaking in a couple of minutes - what is your plan B?
Panie Przewodniczący Barroso, Panie Przewodniczący Van Rompuy, powiedzcie mi proszę - za kilka minut będziecie przemawiać - jaki macie plan B?
EnglishSo what's plan B, Mr. Coyote?

Other dictionary words

English
  • plan B

Moreover, bab.la provides the Chinese-English dictionary for more translations.