"plan for the future" translation into Polish

EN

"plan for the future" in Polish

See the example sentences for the use of "plan for the future" in context.

Similar translations for "plan for the future" in Polish

plan noun
to plan verb
for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish
the article
the conjunction
Polish
future noun
future adjective

Context sentences for "plan for the future" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout that knowledge it is very difficult for farmers to plan for the future.
Bez tej wiedzy rolnikom bardzo trudno będzie planować na przyszłość.
EnglishSo, then, we must think beyond today and plan and promote future-oriented transport systems now.
Tak więc musimy wybiegać poza dzień dzisiejszy oraz planować i promować systemy transportowe ukierunkowane na przyszłość już dziś.
EnglishThese details were essential in order to enable the firms concerned eventually to plan for the future.
Te szczegóły miały kluczowe znaczenie, aby wreszcie umożliwić zainteresowanym przedsiębiorstwom stworzenie planów na przyszłość.
EnglishNext year, we will draw up an accurate schedule and action plan for the future implementation of the GMES initiative.
W przyszłym roku opracujemy dokładny harmonogram i plan działań dotyczący wdrażania inicjatywy GMES w przyszłości.
EnglishPlease expect brief information from me about everything that is decided and about everything we plan for the future.
Proszę oczekiwać ode mnie krótkiej informacji odnośnie do wszystkich ustaleń oraz przewidywanych działań w przyszłości.
EnglishEurope must produce a vigorous plan for the future that drastically accelerates the development of the sustainable electric car.
Europa musi stworzyć mocny plan na przyszłość, który znacząco przyspieszy postęp w procesie tworzenia samochodu elektrycznego.
EnglishUntil that is successfully complete, we have contacts and ways open in order to maintain the contingency plan for the future.
Do chwili jego pozytywnego zakończenia dysponujemy kontaktami i sposobami umożliwiającymi realizację planu awaryjnego w przyszłości.
EnglishIts content stresses the need to plan, for the future, sufficient and ambitious financial resources for the forest and the timber industry.
Podkreśla się w nim potrzebę zaplanowania na przyszłość wystarczających i ambitnie wyznaczonych zasobów finansowych dla przemysłu leśnego i drzewnego.
EnglishIt will thus achieve a plan for the future of 21st-century Europe that has such strength of conviction that it will secure the necessary funding.
Zostanie zatem zrealizowany plan dotyczący przyszłości Europy XXI wieku, który ma taką siłę przekonywania, że potrzebne fundusze będą zabezpieczone.
English. - (PT) The Commission has presented its proposals on a 'vision' and 'action plan' for a future 'integrated maritime policy' at EU level.
na piśmie. - (PT)Komisja przedstawiła wnioski dotyczące "wizji” i "planu działań” dla przyszłej "zintegrowanej polityki morskiej” na szczeblu UE.
EnglishThe Europe 2020 strategy aims to set out a plan for the future to achieve economic growth and the promotion of jobs within the European Union.
Celem strategii Europa 2020 jest przedstawienie planu na przyszłość służącego osiągnięciu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej.
EnglishCommunity and voluntary organisations need to be able to work to a strategic plan and not on a short-term basis where they cannot plan for the future.
Wolontariaty i organizacje lokalne muszą mieć możliwość opracowania i realizacji długoterminowych strategii, a więc powinniśmy im zapewnić środki niezbędne do planowania na przyszłość.
EnglishIt is crucial that we concentrate on one of the top priorities, namely an aggressive plan for the future of the automotive industry in the European Union.
Jest niezwykle istotne, byśmy skoncentrowali się na jednym z głównych priorytetów, a mianowicie na rzutkim planie dotyczącym przyszłości przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej.
EnglishThe best rescue plan for the future is a strong European market combined with healthy government funds, for we should not squander the inheritance of future generations.
Najlepszy plan ratunkowy na przyszłość to silny europejski rynek w połączeniu ze zdrowymi funduszami rządowymi, ponieważ nie powinniśmy trwonić dziedzictwa przyszłych pokoleń.
EnglishSecondly, as an Irish Member, I am indeed very pleased that the workers in Dell who have been made redundant at least now have an opportunity to look forward and to plan for the future.
Po drugie, jako poseł z Irlandii, jestem niezwykle zadowolona, że pracownicy zwolnieni z firmy Dell mają teraz przynajmniej możliwość planowania przyszłości z nadzieją.
EnglishFirstly, governments - and the EU in particular - must invest more in research and development; we simply do not have the information upon which to base a plan for the future.
Po pierwsze, rządy - a przede wszystkim UE - muszą zacząć inwestować w badania i rozwój, ponieważ brakuje nam danych, na podstawie których moglibyśmy przygotować plan na przyszłość.
Other dictionary words
English
  • plan for the future

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.