"plan from" translation into Polish

EN

"plan from" in Polish

See the example sentences for the use of "plan from" in context.

Similar translations for "plan from" in Polish

plan noun
to plan verb
from preposition

Context sentences for "plan from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are waiting for an updated waste management plan from Greece.
Oczekujemy na uaktualnienie greckiego planu gospodarowania odpadami.
EnglishThe amount of EUR 600 000 has been reserved in the annual action plan from the 2007 budget.
Z budżetu na okres po 2007 r. w rocznym planie działań została zarezerwowana kwota wynosząca 600 000 euro.
EnglishWelcoming new members was part of the plan from the beginning.
Włączanie do wspólnoty kolejnych nowych członków od początku było jednym z celów przyświecających UE.
EnglishAlthough the EU-Moldova Action Plan is far from being completed, we must ask what is the next step?
Chociaż plan działania UE-Mołdawia jest daleki od skończenia, musimy zapytać, jaki będzie kolejny krok?
EnglishThis process has been outlined in the Action Plan from Bali.
Proces ten został wyznaczony w planie działania z Bali.
EnglishWe have decided to have all the parameters of the Marrakesh plan introduced from the very start.
Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie od samego początku wszystkich parametrów z planu przygotowanego w Marrakeszu.
EnglishWe now therefore expect proposals for a strategy and an action plan from the Commission: we expect action.
Zatem teraz oczekujemy od Komisji wniosków w sprawie strategii oraz planu działania: oczekujemy działań.
EnglishAnd I plan to start from a cliff, like catapulted from a cliff.
Planuję wystartować, katapultując się z klifu.
EnglishYou were talking about a plan from France, the UK...
Mówił pan o planie Francji, Wielkiej Brytanii itd.
EnglishWe are currently debating a very imaginative new plan from Mrs Geoghegan-Quinn called the Innovation Union.
Obecnie debatujemy na temat bardzo pomysłowego nowego planu pani poseł Geoghegan-Quinn pod nazwą "Unia innowacji”.
EnglishThis is due in large part to the inexorable process of globalisation and partly to the Financial Services Action Plan from 1999.
Jest to w dużej części skutek nieuchronnego procesu globalizacji, w części jednak zasługa Financial Services Action Plan z roku 1999.
EnglishThe implementation of the action plan from the Global Financial Summit is surely first and foremost the concern of the nation states.
Wdrożenie planu działania przyjętego podczas globalnego szczytu finansowego jest bez wątpienia przede wszystkim problemem poszczególnych państw.
EnglishInvesting in the development of the low-emission technologies contained in the European Strategic Energy Technology Plan is important from the point of view of the entire EU.
Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych zawartych w planie EPSTE jest ważne z punktu widzenia całej UE.
EnglishWith regard to the House of History, I would agree with Mrs Hohlmeier that it is important that such a project should have a business plan from the start.
Jeżeli chodzi o Dom Historii, to zgadzam się z panią poseł Hohlmeier, że taki projekt powinien mieć plan biznesowy od samego początku.
EnglishAdopting this plan means moving away from obscure political decisions on quotas and total allowable catches, the basis for which is sometimes unknown.
Przyjęcie tego planu oznacza odejście od niejasnych decyzji politycznych w sprawie kwot i całkowitych dopuszczalnych połowów, których podstawa bywa niekiedy nieznana.
EnglishOne important change in relation to the present situation is the plan to finance Europol from the Community budget and give the staff the status of EU official.
Jedna duża zmiana w odniesieniu do obecnej sytuacji, to plan finansowania Europolu z budżetu Wspólnoty i nadanie pracownikom Europolu statusu urzędników UE.
EnglishThere is a huge disconnection taking place between the theories and the reports, and we are always - particularly in my country - an action plan away from action.
Istnieje ogromna rozbieżność między opracowanymi teoriami a sprawozdaniami i zawsze jesteśmy - szczególnie w moim kraju - oddaleni o jeden plan działań od rzeczywistych działań.
EnglishThe United States have progressed from Paulson Plan I to Paulson Plan II, and have now got to Paulson Plan III, which is clearly inspired by European Plan I.
Stany Zjednoczone Ameryki przeszły z planu Paulsona I do planu Paulsona II, a obecnie przystąpiły do planu Paulsona III, który niewątpliwie został zainspirowany pierwszym planem europejskim.

Other dictionary words

English
  • plan from

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.